Legevakt 116-117

Alta kommunes legevakt - 116 117

Legetjenesten er inndelt i følgende tjenesteområder: Legevakta, Sentrum Legepraksis, Elvebakken legesenter, Nordlys Legesenter og Alta kommunale legesenter. Flyktninghelsetjenesten, Diabetesteam og Kommunal lab. 

Kontaktinformasjon og viktige telefonnummer:

Byhagen legesenter: 484 00 045

Elvebakken legesenter: 78 44 90 20

Nordlys legesenter: 78 45 75 45

Sentrum legepraksis: 481 03 288

Alta kommunale legesenter : 482 85 500

Legevakt 116 117

Kommunalt laboratorium: 78 45 54 68

Diabetesteam : 482 85 500 (henvendelser går via Alta kommunale legesenter)

Flyktninghelsetjenesten : 78 45 54 26

 

Brann 110

Politi 112

AMK 113

Barn og Unge 78 45 53 25 og Tiltaksvifte for Oppvekst og Kultur

Barn og unge og Alta kommune gir ulike støttetiltak til barn, unge og familier, se utfyllende mer under Støttetiltak

Felles kontaktinformasjon til PP-tjenesten, helsestasjonen og barneverntjenesten;

Telefon: 78 45 53 25 / 453 96 908 (barnevernets vakttelefon)

Epost: postmottak.barnogunge@alta.kommune.no

Åpningstider:

08:00 – 16:00

08:00 – 15:00 (sommertid)

Se også Tiltaksvifte for Oppvekst og kultur 

Tiltaksviften skal være til hjelp både for de som er ansatte i tjenesten, og også for barn og unge, og deres familier, slik at de har et sted de kan få samlet informasjon.

Kreftkoordinator - 915 26 477

Kreftkoordinator er et lavterskeltilbud til personer berørt av kreft og deres pårørende eller etterlatte. Det er gratis, og kreftkoordinatoren har taushetsplikt. Kreftkoordinator i Alta kommune har god praksis og erfaring innen kreftomsorg 

Kontaktinformasjon;

Besøksadresse: Alta helsesenter, Markveien 29-31, 2 etasje Postadresse: Postboks 1383, 9506 ALTA

Kreftkoordinator: Guro Ellingsen Skavhaug og Marit Hågensen

Les mer om kreftkoordinator her

 

Demenskoordinator - 78 45 56 60 / 468 62 962

Demenskoordinator og hukommelsesteam som følger opp henvendelser, har pasient- og pårørendekontakt og drive utredning i samarbeid med fastlegene. Hukommelsesteamet skal også koordinere andre tjenester ved behov. Noen ganger kan det være behov for en av våre tjenester, andre ganger flere. Vi er behjelpelig med å finne løsninger som passer hver enkelt bruker og deres pårørende.

Kontaktinformasjon;

Postadresse: Altaveien 220 A, 9515 Alta

Besøksadresse: Altaveien 220A

Demenskoordinator: 468 62 962 (Hverdager 08:00 - 15:30)

 

Har du bekymring eller ønsker komme i kontakt med kommunen sitt Hukommelsesteam kan de nås per telefon eller mail:

Epost: hukommelsesteam@alta.kommune.no

Demensarbeidslaget/hjemmesykepleien:

Vakttelefon: 902 24 641

Avdelingsleder: Renate Opgaard Thomassen

Epost: reop@alta.kommune.no

Psykisk helse og rus - 78 45 54 40

Kontaktinformasjon;

Besøkssdresse: Alta Helsesenter 2. etg, hovedinngang

Telefon:  78 45 54 40

Vakttelefon avd. Psykiatri og rustjenesten: 957 74 969, betjenes mandag – fredag mellom kl. 08:00 – 15:00 (om du ikke får svar vil vi ringe tilbake)

E-post: posths@alta.kommune.no

 

Kommunale helsetjenester og hverdagsrehabilitering - 78 45 54 40

Alta kommune tilbyr hjelp og støtte til personer som har behov for helse- og omsorgstjenester både i eget hjem og/eller på institusjon. De fleste av disse tjenestene er hjemlet i Lov om kommunale Helse- og omsorgstjenester.

 

Tilrettelagte tjenester og Helsesykepleier

Tjenesten kan tilby avlastningstilbud for både voksne og barn i for av:

Praktisk bistand

Støttekontakt

Treningskompis

Dagsenter

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Alta Helsesenter, Markveien 31 (2 etg)

Tlf: 78 45 54 40 / 78 45 54 31

Epost: posths@alta.kommune.no

 

Miljøarbeidertjenesten

Miljøarbeidertjenesten er del av kommunens tilrettelagte tjenester, og yter praktisk og personlig bistand til mennesker med ulikt bistandsbehov, der deltakelse er en forutsetning. Tjenestene gis i deres private hjem. Målsetningen er å gi best mulig tilpassede tjenester, hvor brukermedvirkning står i sentrum. Fokusområdet er opplæring, slik at tjenestemottakeren kan bli mest mulig selvhjulpen i forhold til dagliglivets gjøremål.  

Miljøarbeidertjenesten er en deldøgnstjeneste da våre tjenestemottakere ikke har behov for heldøgnstjenester.

Tjenesten er en frivillig tjeneste som det betales en egenandel på utefra skatt og inntektsopplysninger.
 

Kontaktinformasjon;

Adresse: Markveien 29-31  

Telefon: 78 45 56 16 / 78 45 56 23

 

 

Hjemmebaserte tjenester

Virksomhet for hjemmetjenester har til formål å yte omsorgstjenester til personer som har behov for helse- og omsorgstjenester.

Tjenesten kan yte følgende tjenester:

Hjemmesykepleie

Hjemmehjelp

Støttekontakt

Trygghetsalarm

Matombringing

Omsorgslønn

Hjemmeavlatning

Virksomhet for hjemmetjenester er delt opp i tre avdelinger som omfatter, hjemmesykepleie i avdeling for østkanten av Alta og avdeling vestkanten Alta. Avdeling Altafjord omfatter hjemmesykepleie for ytre øst Alta og ytre vest Alta, samt hjemmehjelp for hele kommunen.

Kontaktinformasjon;

Leder hjemmesykepleien avdeling øst:

Randi Åkvik, 78 45 54 47

Leder hjemmesykepleien avdeling vest:

Mette Gro Bekkemellem 78 45 56 44

Leder hjemmesykepleien avdeling Altafjord:

Lisa Mathisen 416 44 136

Virksomhetsleder for hjemmetjenester: Siw Anita Sletten, 971 82 938

E-post:postmottak.hs@alta.kommune.no

 

Hverdagsrehabiliteringsteam

Hverdagsrehabilitering er et tilbud om intensiv hverdagstrening, tilrettelegging og støtte til mestring av daglige aktiviteter for hjemmeboende som har fått endret hjelpebehov eller står i fare for økt bistand. Hverdagsrehabilitering er et lavterskeltilbud for deg som kjenner at hverdagen begynner å bli tyngre. 

Tjenesten kan yte følgende tjenester:

Personlig stell

Matlaging

Husstell

Deltakelse i sosiale sammenhenger eller andre aktiviteter i hverdagen

Tjenesten gis av et tverrfaglig team satt sammen av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og hjemmetrenere. 

Kontaktinformasjon;

Kristine Johnson: 

Ergoterapeut, 905 21 396

Mayliss Berg

Sykepleier, 906 93 802

Mette Hætta

Fysioterapeut, 907 03 192

E-post: hverdagsrehab@alta.kommune.no

 

Ergo- og fysioterapitjenesten

Ergo- og fysioterapitjenesten består av følgende tjenester: 

Frisklivssentralen i Alta 

Fysioterapi - Vi gjør kartlegginger, funksjonsvurderinger og individuell og gruppebasert fysioterapi for både barn, voksne og eldre, uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon, går i barnehage eller på skole

Ergoterapi - Tjenesten gir tilbud til brukere med nedsatt eller fare for nedsatt funksjonsevne. Målet med vår tjeneste er å gjøre hverdagslivet mulig for den enkelte. Vi tar utgangspunkt i brukers ressurser og kompetanse i eget liv. Tjenesten er rettet mot både brukeren, aktiviteten og brukers omgivelser

Tekniker - ​Har ansvar for montering, reparasjoner og vedlikehold av hjelpemidler levert av NAV hjelpemiddelsentral

Kontaktinformasjon;

Telefonnummer: 78 45 55 10

Besøksadresse: Alta helsesenter, Markveien 31 9510 Alta

Postadresse: Postboks 1383, 9506 ALTA

 

Frisklivssentralen i Alta - 78 45 55 10 / 900 69 319

Tilbyr deg støtte og veiledning til livsstilsendring, både innenfor fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og psykisk helse.

Frisklivssentralen i Alta er et lavterskeltilbud, med mål om å nå bredt ut til befolkningen i Alta kommune. Det betyr at alle kan ta kontakt med oss, uavhengig av alder, sykdom/ikke sykdom eller problemstilling. Du trenger ingen resept fra fastlege. Ring oss for en uforpliktende samtale dersom du ønsker mer informasjon.

Kontaktinformasjon;

Besøksadresse: Alta Helsesenter, Markveien 31

Postadresse: Frisklivssentralen i Alta v/Ergo - og fysioterapitjenesten, Alta helsesenter. Postboks 1383, 9506 ALTA

Frisklivskoordinator Evie Einvik-Heitmann

Tlf: 900 69 319/ 78 45 55 10

E-post: frisklivssentralen@alta.kommune.no

TryggEst – vern av risikoutsatte voksne - 909 26 033

TryggEst skal bidra til å avdekke og forhindre overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. 

TryggEst skal hjelpe deg som fagperson med å håndtere situasjoner der du mistenker at en risikoutsatt person har blitt utsatt for overgrep.

TryggEst er et prøveprosjekt som skal gjennomføres i noen norske kommuner. Hver av disse kommunene har et eget TryggEst-team du kan melde fra til når du er bekymret for eller mistenker at en risikoutsatt person er utsatt for vold eller overgrep.

Hvert TryggEst-team består av erfarne personer med kompetanse på håndtering av vold og overgrep. Når du melder fra om din bekymring til TryggEst-teamet i din kommune, vil de ta stilling til videre håndtering av saken.

Kontaktinformasjon;

Mobil: 909 26 033

Mail: trygg@alta.kommune.no

 

Smarthuset - Velferdsteknologi i praksis

Smarthuset viser velferdsteknologiske løsninger og smarte hjelpemidler som bidrar til økt mestring og større trygghet i eget hjem og på institusjon. Her vil man få demonstrert teknologiske løsninger som kan være alt fra enkle hjelpemidler man kjøper selv, til mer avansert teknologi. Smarthuset skal i tillegg bidra med løsninger til en smartere arbeidshverdag for ansatte i helse- og omsorgssektoren.

Kontaktinformasjon;

Facebook: https://www.facebook.com/jegborsmart/

Hjemmeside: http://jegborsmart.no/

Adresse: Alta Helsesenter, Markveien 29-31

E-post: smart@alta.kommune.no