A A A

Kommunal planstrategi 2016-2019

I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 har kommunestyret i møte 21.04.16 vedtatt ny kommunal planstrategi for Alta kommune 2016-2019.

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Planstrategien inneholder en oversikt og tidsmessig prioritering av de viktigste planoppgavene den neste fireårsperioden, sett i en samfunnsutviklingshorisont, og bygger videre på kommunal planstrategi 2012-2015 og kommuneplanens samfunnsdel Alta vil 2015-2027.

Planstrategien kan lastes ned her:

Forside vedtatt planstrategi 2016_300x426.jpg

Saksfremlegg kommunestyrets behandling
Saksprotokoll kommunestyret

 

Skjema