A A A

Klimasatssamling

Dialog_kafe_klimasatss%C3%B8knader

Som en del av aktivitetsplanen til Klimanettverket Nord-Norge, har Alta kommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune organisert en klimasatssamling i Bodø 10.oktober, for kommunene i Nord-Norge.

Miljødirektoratet 
Kirvil Stoltenberg fra Miljødirektoratet holdt foredrag om lokale klimatiltak i kommunene, klimagass-statistikk og klimasatsordningen.
Hun påpekte at kommunene har en viktig rolle i forhold til å bidra mot lavutslippssamfunnet.

1,5 graders målet
Nasjonale forpliktelser er ikke nok til å begrense oppvarmingen til 1,5 grader celsius. For å begrense oppvarmingen til 1,5 grader vil det være behov for dype utslippskutt i alle sektorer,
teknologiske løsninger, atferdsendring og investering i lavkarbon alternativer.

Klimasats
Over 1000 søknader ble sendt inn i år, og over 550 prosjekter er allerede i gang. 
I 2019 skal miljødirektoratet dele ut 150 millioner til lokale miljøtiltak.De vil gjerne ha flere søknader fra kommuner i nord.
Næringsliv, organisasjoner og private kan søke sammen med kommunen. Ikke alle tiltak passer for mindre kommuner, men Kirvil viste til et par tiltak som er aktuelle for de fleste: adepunkt til kommunale kjøretøy, el-varebiler, forprosjekt knyttet til klimavennlige bygg, utslippsfri anleggsvirksomhet og klimavennlige innkjøp.

Et godt eksempel - Flakstad kommune
Flakstad fikk støtte av klimasats til et stort forskningsprosjekter om klimasatsning i kystfiske. Nærings- og utviklingssjef i Flakstad kommune Kurt Atle Hansen viste tilskuerne hva som er mulig å få til når man tenker klima i alle ledd.

Prosjektet går blant annet ut på dokumentasjon av energibruk og klimautslipp fra kystfiskebåter og landanlegg. Dette er en videreførelse av et forprosjekt med bred deltakelse fra Sintef, SALT, Bellona og LofotenMat samt fiskerinæringen og elektrobransjen lokalt og sentralt. 

Et av målene er å dokumentere hva slags klimaspor kystfanget fisk faktisk har, sett i forhold til havfiske og oppdrettsfisk. Dette vil imøtekomme krav fra markedet og kan styrke konkurranseevnen for kystfiske som næring.

Behov for dokumentasjon
Miljødirektoratet i samarbeid med KS og SSB, har utviklet utslippsstatstikk for kommunene. Her kommer det blant annet fram at veitrafikk er den største kilden til utslipp i Alta kommune. Det skal foreligge en oppdatering av utslippstallene til lanseringen av 2017 tallene. Blant annet skal cruise-trafikken bli skilt ut som egen kategori, hvor den i dag fremstår som en del av «sjøfart».

Muligheter for Alta kommune
Alta kommune har brukt klimasatsmidler til å sette opp ladepunkt for kommunale kjøretøy, organisere en konferanse for klimavennlig boligplanlegging, utrede biogasspotensialet i Alta, samt tilby utlån av forskjellige el-sykler til innbyggerne og igangsetting av klimanettverk.

Skjema