A A A

Karakterer - klageadgang

Generelt om tjenesten

Tema

- SFO, Skole og utdanning
- Grunnskolene

Beskrivelse

Alle karakterer som skal stå på vitnemålet, kan påklages. Det kan klages på standpunktkarakterer,  eksamenskarakterer (skriftlig og muntlig) og karakter i orden og oppførsel. Den som har klagerett, kan kreve begrunnelse. Ved skriftlig eksamen kan eleven be om å få kopi av egen eksamensbesvarelse når karakteren er fastsatt, men det kan ikke kreves en begrunnelse for karakteren.  Det kan også klages på vedtak om ikke å sette standpunktkarakterer.
 

Målgruppe

  • Elever
  • Foreldre til umyndige elever

Kriterier/vilkår

Elever under 15 år kan ikke klage uten skriftlig samtykke fra foreldrene

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Forskrift til opplæringslova, kapittel 5 Klage på vurdering

Forskrifter

Forskrift til opplæringslova

___
Skjema

Søknadsfrist

Klagefrister: Frist for å klage på vedtak som gjelder eksamenskarakterer og standpunktkarakterer er ti dager.
 

Søknaden sendes til

Klagen sendes til den skolen klageren er elev. Privatister sender klagen til den skolen der eksamen ble holdt. Fylkesmannen i hvert fylke er klageinstans i grunnskolen i forbindelse med muntlig eksamen, standpunktkarakterer og endelig karakter i orden og atferd. Klage over karakter på skriftlig eksamen behandles av en særskilt klagenemnd.

Saksbehandling

Saksbehandling

Skolen som har satt den karakteren det klages på, skal behandle klagen etter bestemte retningslinjer og deretter sende den over til den instansen som har avgjørelsesmyndighet. Resultatet av klagebehandlingen: Behandling av klage over karakterer kan føre til at karakteren blir stående eller at den blir endret til gunst eller ugunst for klageren. For muntlig eksamen spesielt: får klageren medhold, skal karakteren anulleres og klageren har rett til å gå opp til ny eksamen.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Barn og unge administrasjonen
Telefon:78455326
Besøksadresse:Markveien 26

Ansvarlig enhet

Avdeling:Oppvekst og kulturtjenesten
Telefon:78455000
Epost:postmottak.barnogunge@Alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403, 9506 Alta
Andre opplysninger
Gyldig til
2016-12-31