A A A

Jeg er plaget av støy, hva kan kommunen gjøre?

Det eksisterer mange støykilder som kan skape konflikt. Enkelte støykonflikter kan være sammensatte og svært vanskelige å løse, selv om støy er hjemlet i flere lovverk og mange forskrifter. Disse forvaltes av forskjellige etater, både kommunale og statlige. 

Dersom du er plaget med støy, så kan kommunen gi råd om hvordan støyproblemer eventuelt kan reduseres og hvem som er riktig myndighet for saken. Dersom det er lovhjemmel innenfor regelverket etter folkehelseloven, kan kommuneoverlegen fatte vedtak for å redusere støynivået.

Kommuneoverlegen gir høringsinnspill til kommunale og private reguleringsplaner. Gjennom saksbehandlingen undersøker vi om planen ivaretar statlige planretningslinjer (T-1442), og at den ikke skal føre til framtidige støyproblemer.

Dersom du ønsker å klage på støy:
1. Ta først kontakt med de som bråker, Dette kan være både som utfører arbeidet eller de som eier eiendommen
2. Finn ut om borettslaget eller sameiet kan løse problemet. Hvis flere beboere er berørt, bør klagen sendes av borettslaget, sameiet eller utleier
3. Send skriftlig klage til Alta kommune, med følgende opplysninger:

  • Hvor støyen kommer fra (for eksempel trafikk, tekniske maskiner eller lignende)
  • Hvem som støyer
  • Tidspunkt for når det er støy
  • Varighet på støyen
  • Hvem du klager for (privatperson, skole, næring eller lignende)
  • Hvordan støyen plager deg

Klagen kan sendes på e-post til tjenesteområde helse og sosial i Alta kommune, postmottak.hs@alta.kommune.no

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema