A A A

Innfordring av kommunale eiendomsavgifter for 2009 og 1. termin 2010.

Penger og hus
Alta kommune innførte eiendomsskatt i hele kommunen fra 01.01.2009. I den forbindelse kom det en del klager på utskrevet eiendomsskatt, og kommunen gjennomførte derfor en kontrolltaksering ved hjelp av eksterne taksatorer. Klagene er behandlet i sakkyndig takstnemnd.

Klagebehandling
Kontrolltakseringen og det vesentlige av innkomne klager er nå ferdigbehandlet. Videre er det foretatt korrigeringer på bakgrunn av klagebehandlingen/kontrolltakseringen. Av de innkomne klagene er det 150 saker som er påklaget og går videre til behandling i sakkyndig ankenemnd.

Innfordring
Med bakgrunn i de innkomne klager og påfølgende kontrolltaksering ble innfordringen av ubetalte krav på kommunale eiendomsavgifter utsatt inntil kontrolltaksering, klagebehandling og korrigeringene var gjennomført. De fleste klagene er ferdigbehandlet og kommunen vil dermed starte innfordring av ubetalte krav. Der hvor saken skal behandles i sakkyndig ankenemnd vil det ikke bli foretatt innfordring. 

Ubetalte krav
De som har mottatt et varsel med oversikt over ubetalte krav på sin eiendom har ikke fått beregnet forsinkelsesrenter og purregebyr på ubetalte krav fra 2009 og 1.termin 2010. Imidlertid vil det etter forfall(14 dager), bli beregnet forsinkelsesrenter og omkostninger.

Tvangsinnfordring
Vi gjør oppmerksom på at kommunen i henhold til panteloven § 6-1 har legalpant (førsteprioritets panterett) i eiendommen for kommunale eiendomsavgifter, og kan i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18, jf. 11-2 gjennomføre tvangsfullbyrdelse etter varsel om begjæring om tvangsfullbyrdelse. De kan også bli pålagt lønnstrekk/trekk i trygd jf. Dekningsloven § 2-7. 
 

Dersom du har spørsmål ta gjerne kontakt med saksbehandler.

Skjema