A A A

Innføring av forskrift om kommunal veinorm i Alta kommune

Veiskraping+081

Kommunestyret har vedtatt kommunal veinorm. Hensikten med veinormen er å legge rammer for planlegging og etablering av kommunale veier. 

Kommunestyret vedtok kommunal veinorm den 19. september 2011 i sak 66/11.

Veinormen skal brukes av alle som planlegger og bygger kommunale veier i Alta kommune. Den kommunale veinormen gir en lokal tilpassing av vegnormalene til Statens vegvesen.

Hensikt, virkeområde og hjemmelsgrunnlag er nærmere beskrevet i den kommunale veinormens kapittel 1.

Forskrift om kommunal veinorm er kunngjort på www.lovdata.no .

Spørsmål om veinormen kan rettes til Kommunalteknisk avdeling.

Last ned kommunal veinorm

Skjema