A A A

Informasjon til båteiere og båthavner om plikt til å hindre forurensning i og omkring båthavner

Ingressbilde+sm%C3%A5b%C3%A5t
Forurensning fra båthavner viser seg å være et stort problem. Bunnstoff og andre båtprodukter kan inneholde miljøgifter som fører til forurensning i og omkring båthavna. Båteiere og båthavner har selv et ansvar for å hindre forurensning. Nordisk Ministerråd har utgitt brosjyren Båtliv - en ren glede, for hjelp og inspirasjon til å holde båthavna ren.

Nylig viste en undersøkelse fra 13 småbåthavner at både bunnstoff og miljøgifter fra andre båtprodukter forurenser både jord og sjøbunn i og omkring havna. Noen av miljøgiftene som ble funnet har vært forbudt i mange år.

Forurensning fra båtprodukter kan ha skadelige effekter på livet i sjøen. Miljøgifter tas opp i næringskjeden og påvirker alt fra små vannlevende organismer på sjøbunnen til fisk og skalldyr, og kan dermed føre til at fisk og skalldyr blir helsefarlig å spise. Miljøgifter i sedimenter kan forårsake miljøproblemer lenge etter at forurensningen er fjernet, og miljøgifter i grunnen kan redusere verdien av området fordi opprydding er svært kostbart. Søl i forbindelse med fylling av olje og drivstoff kan gi dårlig vannkvalitet og annen forurensning.

Båteiere og båthavner har selv et ansvar for å hindre forurensning fra båter og båtprodukter, og skal sørge for at kjemikalier og annet farlig avfall håndteres på en forsvarlig måte.

Eksempler på farlig avfall i forbindelse med båt er:

  • Rester av maling og løsemidler
  • Avfall/støv fra fjerning av bunnstoff
  • Brukt emballasje, koster, filler og kluter med maling og løsemiddelrester
  • Motoroljer og smøreoljer
  • Brukt elektrisk og elektronisk utstyr
  • Motorbatterier
  • Oljesøl i bunnen av båten
  • Annet farlig avfall, som alkaliebatterier, kvikksølvtermometer og medisinrester

Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall, men leveres til godkjent mottak.

Mer informasjon og råd om et mer miljøvennlig båthold finner du i brosjyren Båtliv - en ren glede.

Mer om forurensning i småbåthavner kan du lese om i klima- og forurensningsdirektoratets artikkel.

 

 

Skjema