A A A

Informasjon om renseanlegg for Alta by vest

nybygg%5B1%5D
Alta kommune planlegger bygging av nytt moderne renseanlegg i Bossekopfjæra. Anlegget skal rense kloakk fra områdene Sentrum, Midtbakken, Tollevika, Skaialuft, Bossekop, Apanes og Gakori.

Anlegget bygges for å tilfredsstille rensekrav fra forurensningsmyndigheten samt for å forbedre miljøet i fjærasonen. Anlegget vil ha den nyeste og beste teknologi hva angår rensing av avløpsvann for de krav vi er stilt ovenfor. Luktreduserende tiltak vil bli tillagt stor oppmerksomhet og vi planlegger å benytte den best tilgjengelige teknologi på området. Renseanlegget er planlagt plassert på eiendom 27/5, vest for Nilsenkaia, Bossekopveien 51. Det er nødvendig å etablere en fylling på eiendommen for å gi plass til det nye renseanlegget. Området som skal fylles opp strekker seg fra eiendomsgrensen i vest og 50 meter i retning Nilsenkaia og fra Strandveien og 40 meter ut fra denne.

Anlegget som planlegges bygd vil få en størrelse på ca 19 x 9 meter og være i to etasjer. Bygget er tenkt plassert i den østre del av tomten for å oppnå størst mulig avstand til eksisterende bebyggelse. Oppstillingsplass for biler og plass for uttrekk av containere i retning ungdomsinstitusjonen. Utkjørsel til Fv 27 Strandveien planlegges der dagens utkjøring fra kommunalteknisk anlegg er.

 Alta kommune ser på prosjektet som et miljøtiltak. I dag føres spillvann fra hele Alta vest urenset til fjorden fra utslippspunkt i Apanes, Bossekopfjæra, Skaialuft og Tollevika. Ved bygging av det nye anlegget vil alle utslipp lokaliseres til Bossekopfjæra, der utslippet vil bli renset i henhold til myndighetskrav. Utslippet vil så føres til ca 40 meters dyp mot dagens utslipp som går urenset på ca 15 meters dyp. Disse tiltakene vil gjøre at vi ikke risikerer innslag av kloakk i Bossekopfjæra og dermed får et bedre miljø i området. Beboerne i Apanes, Skaialuft og Tollevika vil også få en stor miljøgevinst ved gjennomføringen av dette prosjektet.

Til de av beboerne i området rundt det planlagte anlegget, som måtte være urolig med hensyn til eventuelle luktforurensninger vil vi si at Alta kommune tar denne problemstillingen meget alvorlig. Vi satser derfor på å bruke den beste teknologien som finnes hva angår luktreduserende tiltak. Erfaring fra tilsvarende anlegg tilsier at man kan redusere opp mot 95 % av luktulempene ved god behandling av utluft fra renseanlegget. Vår erfaring med tilsvarende type anlegg bygget i Bukta, er at det ikke er mulig å kjenne lukt fra anlegget når en oppholder seg på utsiden av det. Anlegget som renser luften her er av typen fotooksidasjon og kullfilter.

Kartet viser en tenkt plassering av renseanlegget og ny utslippsledning til kote -42. Plassering+av+RA%5B1%5D 
 

Skjema