A A A

Informasjon om flom

Altaelva 2020

Oppdatert 15. juni 2020

Her finner du aktuell informasjon fra kommunens kriseledelse vedrørende flomsituasjonen i Alta.

Kontaktinformasjon:

 • Sentralbord 78 45 50 00 hverdager 08.00 - 15.00
 • Etter arbeidstid og i helg: Vakttelefon vei, vann og avløp 917 34 466
 • NVEs beredskapstelefon 909 92 231, døgnåpen alle dager

Vårflom - Statusoppdatering

Mandag 15.06.2020 kl. 15:30. Som følge av kjøligere vær ble flomvarslene for Nord-Norge og Trøndelag nedjustert mandag morgen til grønt nivå. Økende temperaturen mot slutten av denne uken kan føre til ny vannføringsøkning i elver som fortsatt har mye snø igjen i nedbørfeltet.

Nord-Norge
Det var en varm helg i Troms og Finnmark, og vannføringen har økt igjen i mange elver som fortsatt har mye snø igjen i nedbørfeltet. Vannføringen har økt bl.a. i Målselva og Reisaelva. I Målselva er vannføringen rett under gult nivå mandag ettermiddag, mens vannføringen i Reisaelva fortsatt er godt under gult nivå.

På alle målestasjoner i Troms og Finnmark er vannføringen mandag ettermiddag under gult nivå, unntatt vannføringen ut av Ytre Fiskeløsvatn i Malangen som er fremdeles på oransje nivå.

I Nordland er det målestasjonene Jordbrufjell i Saltdalen og Stor-Svenningvatnet (Svenningdalselva) som er på gult nivå mandag ettermiddag.

- Det ventes kjøligere vær i dag og i morgen tirsdag, som igjen vil bremse snøsmeltingen i Nord-Norge noe. Mot kommende helg derimot ventes temperaturen å øke betraktelig, noe som igjen kan føre til en flom på gult eller kanskje oransje nivå i flere vassdrag som har fortsatt mye snø igjen, sier Péter Borsányi, vakthavende hydrolog i NVE.

Pressemelding 08. juni kl. 15:30

Beredskapsarbeidet knyttet til den pågående flommen pågår for fullt. Kriseledelsen er nå satt, og følger situasjonen tett.

Vannstanden er fortsatt stigende, og situasjonen overvåkes fortløpende både av Alta kommune og NVE. 

Hele Alta oppfordres til å holde seg unna elver og bekker med stor vannføring. 

Innbyggere som bor i utsatte områder bes om å flytte og sikre verdier så langt det lar seg gjøre. Det være seg å tømme kjellere, flytte biler, campingvogner og lignende som står langs elver og bekker. Det er også viktig å tømme stikkrenner, kummer og andre vannveier slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. 

Nyengbrua Kviby.png
Nyengbrua i Kviby, søndag 07.06.20

Pressemelding 08. juni kl. 08:00

Søndag ettermiddag fikk Alta kommune melding fra Fylkesmannen om at nivået er hevet til rødt farevarsel. Rødt nivå er en ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur. Gjentaksintervallet for rødt er som regel mer enn 50 år.

Dette betyr at alle må holde seg unna store vannføringer og elver, og vi oppfordrer folk til å vise varsomhet og aktsomhet; det er enorme mengder med kaldt vann i bevegelse.

Det er i Altaelva den største vannmengden er, men det er også betydelige mengder vann i Kvibyelva og i Tverrelva.

flom ved bru

NVE kommer med følgende råd ved farevarsel rødt:

 • Hold deg oppdatert om situasjonen
 • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, biler, campingvogner osv. langs elver og bekker)
 • Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner
 • Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring
 • Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser

Stengte veier pr. 7. juni

 • Øvre Stengelsen - Utglidning i Øvre Stengelsen fører til at veien er stengt for gjennomkjøring. Veien til boligene er åpen fra Detsikaveien.
   
 • Bru i Bælgiouda er stengt - På grunn av flommen er vei fra Tverrelvdalen inn Bælgiouda stengt ved Belgiouda bru.
  Bælgiouda er nå åpnet igjen for trafikk - 09. juni.

Kommunen ber folk vise respekt for flommen

Alta kommunes kriseledelse ber folk som ferdes langs elver i kommunen om å være varsom.

Enorme mengder vann
- Søndag ettermiddag fikk kommune melding fra fylkesmannen om at nivået er hevet til rødt farevarsel, noe som betyr at man skal holde seg unna store vannføringer og elver, opplyser ordfører Monica Nielsen.

- I tillegg oppfordrer vi folk til å vise varsomhet og aktsomhet ved elva, sier ordføreren videre.

Nielsen forklarer at hun ønsker å gjøre oppmerksom på at det er enorme mengder med kaldt vann som er i bevegelse.

- Dette medfører at det kan være svært farlig for nysgjerrige som oppsøker elven for å se på flommen. Det er viktig at man nå holder seg unna småveier og stier som går langs elven, dette gjelder ikke bare gående, men også kjørende med UTV, ATV og mopeder, forsetter hun.

I hele Alta kommune ble farevarselet hevet til rødt nivå søndag ettermiddag.

- Det er i Altaelva den største vannmengden er, men det er også betydelige mengder vann i Kvibyelva og i Tverrelva, sier ordføreren og legger til at kommunen har plassert ut folk som kartlegger og observerer vannmengden og eventuelt skadeomfang slik at tiltak kan settes inn om nødvendig i de tre elvene.

 

Råd ved farevarsel rødt:
Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner osv. langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Betydning av varselnivå:
Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur. Gjentaksintervallet er som regel mer enn 50 år. Ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader.

Konsekvens:
Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur. Kan føre til stengte veier og bruer.

Pressemelding fra Alta kommune 26. mai 2020

Alta kommune forbereder seg på storflom

Kriseledelsen i Alta kommune har i dag hatt møte med beredskapsetatene og fått oppdatert vurdering av NVE om flomsituasjonen. Kommunen har startet med overvåking av utsatte områder og på enkelte steder er det i samarbeid med NVE iverksatt tiltak for å forsterke eksisterende flomvern i Altaelva.

Kommunens råd til innbyggerne er å holde seg oppdatert om flomsituasjonen og gjøre egne tiltak for å begrense skade på eget utstyr og eiendom.

Gjør det du kan for å begrense skader

 • Sikre og flytte verdier bort fra utsatte steder (bil, campingvogn, båt, løse gjenstander i hagen).
 • Er det fare for vann kan komme inn i kjeller, garasje, første etasje, bør gjenstander flyttes opp fra gulvet.
 • Hold dører og vinduer til kjeller lukket.
 • Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som kan bli oversvømt.

Ikke oppsøk fare
Vi fraråder alle å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. Sesongen for laksefiske starter 1. juni og i tradisjon tro er mange klare for å starte turer langs elva. Alta kommune oppfordrer folk til å vise stor forsiktighet ved ferdsel i og langs elva, spesielt når vannstanden er høy. Ikke plasser campingvogner og annet utstyr ved elva og ikke kjør båter i elver med flomvannføring.

Viktige telefonnummer og nettsteder
Dersom du har opplysninger eller gjør observasjoner som kan være viktig for beredskapsarbeidet kan du kontakte;

 • NVE Beredskapstelefon 909 92 231 døgnåpen alle dager
 • Alta kommune sentralbord 78 45 50 00 åpen 08-15 på ukedager

Hold deg oppdatert på nett:

 

Bjørn-Atle Hansen
rådmann             

Pressemelding fra Alta kommune 19. mai 2020

 

Pressemelding fra Alta kommune 19. mai 2020

Mye snø og sen snøsmelting gjør at vi må forberede oss på stor flom i juni. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) sier at sannsynligheten er overhengende for at vi får svært stor vannføring i både små og store elver i Alta. Store snømengder i fjell og på vidde skal ned i form av smeltevann, og været de kommende dager og uker avgjør hvor fort dette kommer ned. Alta kommune samarbeider med NVE og følger situasjonen fra dag til dag.

Altaelva har naturlig nok mye fokus, her er spesielt Øvre Alta og Aronnes utsatt, men også mindre elver blir berørt. Mens man får lengre varsel i forhold til Altaelva, som vil ha en tregere oppbygging mot en flomtopp, kan det gå raskere ved de mindre elvene.

Anbefaling til innbyggerne
Anbefalingen til folk som bor i utsatte områder er klare: Gjør grep for å sikre egne verdier i og utenfor hus. Sikre løse gjenstander.

Gratisfisket i Alta begynner 1. juni - her vil vi sterkt fraråde at man kjører elvebåter, campingvogner og annet utstyr til elva. Det vil være forbundet med en stor risiko å gjøre dette.

Hva gjør kommunen?
Kommunen har satt kriseledelse og samarbeider tett med NVE. Vi følger situasjonen nøye fra dag til dag og vurderer hvilke tiltak som iverksettes.
Nå befarer vi utsatte områder og har satt igang overvåking. Alta kommune følger sin beredskapsplan for slike hendelser.

Artikkel - Slik forbereder du deg på flom

Flom
NVEs varslingstjeneste følger nøye med på utviklingen i elvene, og eventuelle flomvarsler vil bli publisert på varsom.no. (Foto: Ole Åsheim)

Sikre og fjern løse gjenstander
Flyttbare gjenstander som campingvogner, båter og annet som blir lagret i hagen eller på utsatte steder, bør sikres eller flyttes. Slike ting er gjerne verdifulle.

Utsatte steder kan være i nærheten av elver, innsjøer og bekker. Forbered deg på å måtte flytte dem på et mindre utsatt område.

Løse gjenstander er for eksempel møbler, løse materialer, grill og gjenstander som kan bli tatt av flomvannet og være en fare for andre.

Løse gjenstander kan gjøre stor skade på broer og bygninger hvis de følger med vassdraget nedover.

Rydd og rens
Tenk forebygging og utnytt tiden før vannet kommer. Du kan avgrense skadene på egen eiendom. Sørg for ar det ikke ligger hageavfall, sand, grus, snø, is eller gjenstander som hindrer vannet i å renne fritt i avløp og mindre bekker.

Alle kan bidra til at bekker, veigrøfter, kulverter og rister er åpne og ikke går tett. Flytt gjenstander til et sted hvor de ikke kan bli tatt av vannet.

Adopter en kum, en rist eller en bekk i nærheten av hvor du bor. Med dette kan du bidra til å redusere skader på din og naboene sine eiendom.

Kjeller, garasje og hus
Er det fare for vann kan komme inn i kjeller, garasje eller første etasje, bør du flytte gjenstandene opp fra gulvet eller til et annet sted.

Sjekk at vinduer og dører er godt lukka igjen, spesielt i kjelleren. Dekk til med sandsekker om nødvendig.

Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som er oversvømt.

Forbered deg på å eventuelt skaffe deg en pumpe. 

Husk at selv en mindre bekk kan bli oversvømt om vi får en stor vårflom.

Ikke oppsøk fare
Unngå å oppholde deg nær elver og bekker med stor vannføring. 

Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake.

Ikke kjør båter i elver med stor vannføring. Du kan støte på trær, rundballer og løse gjenstander som har blitt tatt av flomvannet.

Unngå å kjøre bil når du ikke trenger det i områder med rødt og oransje varsel. Veier kan stenges på grunn av flom og jordskred.

Hold deg unna bratte skråninger med løse masser, og elver og bekker med stor vannføring. Det kan komme jordskred langs elve- og bekkeløp.

Rundballer
Bønder oppfordres til å tidlig flytte rundballer bort fra områder som kan oversvømmes.

Sørg for din egen beredskap
Husk at du har et eget ansvar for å sikre deg ved utfall av strøm, drikkevann, internett, telefon og stengte veier og liknende som kan forekomme ved flom og skredhendelser.

Avtal med naboer eller venner om å gjøre tiltak og holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme.

Mer om egenberedskap.

Hold deg oppdatert og søk informasjon
Følg med på oppdaterte informasjon og NVEs vårflomanalyser på varsom.no (varslingsportal om naturfare) og værtjenesten yr.no.

Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter (kommune og Fylkesmannen). Ved stor hendelse kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.

For info om stengte veier, ring vegtrafikksentralen på telefon 175 eller se trafikkmeldinger i kart.

Få hjelp
Kontakt nødetatene hvis du har behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare mot huset ditt.

Kommunen, Fylkesmannen og nødetatene er ansvarlige for den lokale/regionale krisehåndteringen og for å iverksette tiltak som flytting, evakuering, innhenting av faglig bistand, tekniske undersøkelser, og eventuelle fysiske tiltak.

Skjema