A A A

Informasjon om bygge- og gravearbeider ved mistanke om forurenset grunn

forurenset+grunn_100x76
Tiltakshaver plikter å vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området der det skal gjøres terrenginngrep. Hvis grunnen er forurenset skal tiltakshaver utarbeide tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før tiltaket kan gjennomføres.

Kravene til bygge- og gravearbeider i forurenset grunn finner vi i forurensningsforskriften kapittel 2. Grunneier, entreprenør eller utbygger (tiltakshaver) har selv ansvar for å oppfylle kravene i forskriften. Her er en oversikt over tiltakshavers plikter etter forskriften:

 

 1. Vurdere

Tiltakhaver har plikt til å vurdere om det er forurensning i området der det skal utføres et terrenginngrep.

 

En eiendom kan ha forurenset grunn dersom det har vært benyttet til for eksempel:

 • Bensinstasjon/tankanlegg
 • Bilverksted
 • Mekanisk verksted/skipsverft
 • Galvaniseringsverksted
 • Impregneringsverk
 • Industrivirksomhet
 •  Avfallshåndtering/deponi
 • Grunn hvor det er gjort gjentatte rivingsarbeider/rehabilitering av bygninger
 • Steder med restforurensning fra tidligere tiltak

 

Aktuelle kilder til informasjon:

 • Databasen Grunnforurensning, www.klif.no/grunn gir opplysninger om eiendommer hvor det er registrert eller begrunnet mistanke om forurensning til grunnen.
 • Matrikkelen gir opplysninger om eiendommer med registrerte grunnforurensninger.
 • Kommunen kan informere om reguleringsbestemmelser og eiendomshistorie.

 

 1. Undersøke

Der det er sannsynlig å anta at det er forurenset grunn, skal tiltakshaver sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å klarlegge omfanget av eventuell forurensning. Forurenset grunn er jord som har konsentrasjoner av tungmetaller og miljøgifter over normverdiene gitt i vedlegg i forskriften, og samtidig ligger over det naturlige bakgrunnsnivået for grunnen. Dersom grunnen er forurenset skal tiltakshaver sørge for at det utføres nødvendige undersøkelser etter Norsk Standard NS-ISO 10381-5 og veileder knyttet til denne.

 

Alta kommune krever at undersøkelser og risikovurdering gjøres av foretak med særlig faglig kompetanse på området. Resultater fra undersøkelsen skal foreligge en eventuell melding eller søknad etter plan- og bygningsloven. Dersom tiltaket ikke er melde- eller søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, må tiltakshaver ta direkte kontakt med Miljøavdelingen i Alta kommune. 

 

 1. Utarbeide og få godkjent tiltaksplan

Dersom normverdiene for forurenset grunn og/eller bakgrunnsnivået er overskredet skal det utarbeides en tiltaksplan som sikrer at:

 • Det oppnås ønsket miljøkvalitet i forhold til planlagt arealbruk
 • Det ikke oppstår skadelig forurensning i forbindelse med anleggsarbeidet
 • Forurensede masser disponeres forsvarlig 

Dersom tiltaket også krever melding eller søknad etter plan- og bygningsloven, skal tiltaksplanen sendes kommunen sammen med denne.

 

Alta kommune krever at tiltaksplan utarbeides av foretak med særlig kompetanse.

 

Tiltaksplanen for terrenginngrepet skal være godkjent av Miljøavdelingen i Alta kommune før tiltaket kan gjennomføres.

 

 1. Gjennomføre tiltaket

Gjennomføring av tiltaket skal skje i henhold til godkjent tiltaksplan. Eventuelle avvik fra tiltaksplanen skal være godkjent av kommunen. Tiltakshaver skal på ethvert tidspunkt kunne dokumentere at arbeidet skjer i samsvar med tiltaksplanen.

 

Dersom det under gjennomføring av et terrenginngrep oppstår fare for forurensning som ikke er forutsatt, har tiltakshaver et selvstendig ansvar for å forebygge eller motvirke dette.

                                                                                                                          

Oppdages uforutsett forurensning i grunnen eller det oppstår mistanke om slik forurensning etter at et terrenginngrep er påbegynt, skal alt arbeid som utløser spredningsfare straks stanses. Tiltakshaver plikter å gjennomføre nødvendige undersøkelser og om nødvendig sørge for at det utarbeides en tiltaksplan knyttet til denne.

 

5. Rapportere

Umiddelbart etter at tiltakt er gjennomført, skal tiltakshaver rapportere til kommunen om gjennomføring i henhold til planen. Tiltakshaver skal samtidig gi kommunen informasjon som grunnlag for registrering i Klifs database grunnforurensning.

 

Kommunen kan utføre kontroll etter at tiltaket er gjennomført.

 

Mer informasjon 

    Ta gjerne kontakt med Miljøavdelingen i Alta kommune ved Ragnhild Willersrud for mer informasjon

Skjema