A A A

Informasjon om bruk av CCA- og kreosotimpregnert trevirke

kreosot_jernbanesviller_100x75
Alta kommune får en del henvendelser knyttet til bruken av impregnert trevirke. Vi vil be virksomheter og andre som er besittere av CCA- og kreosotimpregnert trevirke om å vise aktsomhet ved bruk og gjenbruk av materialet og sette seg godt inn i regelverket. Artikkelen oppsummerer de viktigste reglene.

Hva er CCA?

CCA står for kobber, krom og arsen. Stoffene ble brukt til impregnering av trevirke for å motvirke eller forsinke forråtnelsesprosesser i treet og er blant annet brukt i lekeplasser som kantstokker rundt sandkasser og i huskestativ. Når trevirket blir utsatt for nedbør vil stoffene kunne lekke ut til omgivelsene og være en viktig kilde til forurensning til den omkringliggende grunnen. Det ble i 2002 forbudt å ta i bruk, gjenbruke, importere eller omsette impregnert trevirke som inneholder tungmetallene krom eller arsen (CCA). Mer informasjon om CCA-impregnert trevirke finner du her.

 

Hva er kreosot?

Kreosot er en tjære som har vært brukt til impregnering av tre siden slutten av 1800-tallet. Kreosot har typisk vært brukt til impregnering av jernbanesviller, telefonstolper og annet værutsatt utstyr. Kreosot inneholder kreftfremkallende stoffer og kan ved hudkontakt gi sterke allergiske reaksjoner. Det er forbudt å ta i bruk, gjenbruke, importere eller omsette kreosotimpregnert trevirke. Mer informasjon om kreosotimpregnert trevirke finner du her. 

 

Restriksjoner i bruk av CCA- og kreosotimpregnert trevirke

Det er strenge restriksjoner for bruk av CCA- og kreosotimpregnert trevirke. Det er forbudt å bruke, gjenbruke, importere og omsette CCA- og kreosotimpregnert trevirke til annet formål enn enkelte bruksområder i næringsvirksomhet og kan uansett ikke brukes til formål der mennesker, og især barn, kan komme i kontakt med stoffer i materialet. Det vises til produktforskriften §§ 3-6 og 3-7.

 

Bruk og gjenbruk av CCA- impregnert tre er blant annet forbudt

 • i bolighus
 • på steder hvor det er risiko for hyppig hudkontakt
 • i saltvann
 • til landbruksformål
 • på steder hvor behandlet trevirke kan komme i kontakt med halvfabrikata eller ferdigvarer beregnet til føde for mennesker eller dyr  

Bruk og gjenbruk av kreosotimpregnert tre er blant annet forbudt

 • inne i bygninger
 • i leker
 • på lekeplasser
 • i parker, hager og anlegg for rekreasjon og fritidsaktiviteter dersom dette kan medføre en risiko for hyppig hudkontakt

Informasjons- og aktsomhetsplikt

Virksomheter har plikt til å vise aktsomhet ved salg eller når slike materialer på annen måte overlates til andre. Det skal blant annet foreligge skriftlig dokumentasjon til kundene om hvilke stoffer produktet er impregnert med.

 

Farlig avfall

Både CCA- og kreosotimpregnert trevirke er farlig avfall. Avfallet skal leveres til godkjent mottak og skal deklareres på deklarasjonsskjema. Materialet må ikke brennes på bål da de avgir svært giftige gasser, støv og aske når de forbrennes.

 

Hva med CCA- og kreosotimpregnert trevirke i barnehager og lekeplasser?

De senere årene har det vært et stort fokus på forurenset jord i barns lekemiljø. Undersøkelser utført av blant annet NGU viser at CCA- og kreosotimpregnert trevirke til bruk i lekeplasser er en aktiv kilde til blant annet arsen og PAH i grunnen. Jorda i barnehager og lekeplasser som har lekeinstallasjoner med CCA- eller kreosotimpregnert trevirke er som oftest forurenset.

 

De mengdene miljøgifter som lekker til grunnen som følge av CCA- og kreosotimpregnert trevirke er alene ikke farlig, men det er en overordnet mål om å redusere den samlede belastningen miljøgifter påfører barn.

 

 • Det er ikke lov å ha kreosotimpregnert trevirke på lekeplasser. Dersom slikt materiale finnes, må det fjernes umiddelbart.
 • Det er ingen krav om at CCA-impregnert trevirke som har vært brukt på lekeplasser eller barnehager før forbudet i 2002 skal fjernes, men det er anbefalt å gjøre tiltak for å hindre videre utlekking av arsen ved å oljebeise trevirket minimum annethvert år i påvente av utskifting.

 

Her kan du lese mer om opprydning av forurenset jord i barnehager.

Skjema