A A A

Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre

Generelt om tjenesten

Tema

- Barn og familie
- Barne- og familievern
- SFO, Skole og utdanning
- Grunnskolene

Beskrivelse

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar for barnet, har begge foreldrene rett til den samme informasjonen om barnets skolegang fra skolens side, og har samme rett til å delta på foreldremøter.

Hvis foreldrene ikke har felles foreldreansvar, har også den av de biologiske foreldrene som ikke har foreldreansvar, rett til informasjon om barnets skolegang, men bare når vedkommende spør skolen spesielt. Man har i utgangspunktet ikke rett til å delta på foreldremøter, men vil kunne delta hvis den som har foreldreansvar, gir sitt samtykke. Skolen kan imidlertid avtale egne møter med den biologiske forelderen, men kan også velge å gi informasjonen skriftlig.

Det er informasjon om barnet og barnets forhold som kan kreves gitt. Opplysninger som gjelder den av foreldrene som barnet bor fast sammen med, eller barnets hjemmesituasjon, skal ikke gis. Det kan også oppstå situasjoner der eldre barn har krav på taushet, slik at opplysninger ikke kan gis uten at barnet samtykker.


Foreldre som har felles foreldreansvar, har samme rett til å delta på foreldremøter. Biologiske foreldre som ikke har del i foreldreansvaret, har i utgangspunktet ikke rett til å delta på foreldremøter, men vil kunne delta dersom den som har foreldreansvaret, gir sitt samtykke. Skolen kan imidlertid avtale egne møter med den biologiske forelderen som ikke har del i foreldreansvaret. Opplysningsplikten etter barneloven § 50 kan likevel oppfylles ved å gi informasjonen skriftlig.

 

For å sikre god flyt i informasjonen, bør foreldrene så raskt som mulig orientere skolen om adresseendringer ved samlivsbrudd.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Se spesielt barnelova § 47 Rett til opplysningar om barnet.

Lover

Barnelova

Retningslinjer

Informasjon fra skolen til barnets foreldre når disse ikke bor sammen (rundskriv)

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar og du er den av foreldrene som barnet ikke bor hos, kan du henvende deg til skolen og be om å få informasjon direkte. Skolen plikter da å holde deg løpende orientert om barnets skolegang. Er du biologisk forelder, men uten foreldreansvar, har du rett på informasjon om barnet bare i de tilfeller du henvender deg direkte til skolen.

Saksbehandling

Klagemulighet

Du kan klage til Statsforvalteren på avslag om å få informasjon. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som har gitt avslaget, vurdere om det er grunn til å endre det.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Grunnskolene
Epost:rikke.raknes@alta.kommune.no
Postadresse:Markveien 26, 9510 Alta
Besøksadresse:Markveien 26, 9510 Alta
Andre opplysninger
Gyldig til
2016-12-31