A A A

Hva forventes av tjenestemottakerne til Miljøarbeidertjenesten?

Målet er at du skal være/bli mest mulig selvhjulpen og nyttiggjøre deg av den tjenesten vi gir. Du har selv ønsker og mål i forhold til det du trenger praktisk bistand til, og deltar aktivt for og nå dem. 

Vi er ikke en døgnbemannet enhet og du klarer derfor å bo for deg selv. 

Spørsmål og svar

Skjema