A A A

Høring på retningslinjer for handel utenom fast utsalgssted i Alta kommune.

Viser bilde av mynter
Alta kommune har utarbeidet forslag til retningslinjer for handel utenom fast utsalgssted.

Hensikten med retningslinjene er å skape forutsigbarhet og kjente rammer for næringsdrivende med slik handelsvirksomhet, samt å regulere handelen slik at handelen ikke er til sjenanse for naboer, rettighetshavere og andre berørte. 

Vedtekter for handel utenom fast utsalgssted for Alta kommune

Forslaget til retningslinjer vil bli fremmet for Formannskapet i Alta kommune og behandlet der i April. Før forslaget fremmes for Formannskapet gjennomføres en høring blant berørte interesser.
 

Gi din høringuttalelse her;  
NB! Velg først punkt 3. "bruk av tjenesten uten å være logget inn"  og velg deretter høringen du ønsker å uttale deg til.

Høringsttalelser og innspill til planarbeidet kan alternativt sendes sendes skriftlig til Alta kommune v/ Park og idrett, pb. 1403,  9506 Alta. Alle innspill merkes med "Retningslinjer for handel utenom fast utsalgssted ". 

Høringsfristen settes til 20.02.2009.

Skjema