A A A

Høring om ny forskrift om skolemønster

barn som tegner

Sak vedrørende ny forskrift om skolemønster var til politisk behandling i Kommunestyret tirsdag 27. oktober. Kommunestyret gjorde da et vedtak som er såvidt annerledes enn det som var foreslått fra administrasjonen, at det krever en ny høringsrunde.

Øvrige dokumenter fra tidligere høring og behandling følger med saken og kan leses her: https://publikum.alta.kommune.no/publikum/RegistryEntry/72818

Følgende vedtak sendes med dette på høring:

Ny forskrift om skolemønster vedtas og trer i kraft fra og med skoleåret 2021/2022 med følgende endringer:

Skolekrets øst:

 1. Kaiskuru nærmiljøsenter gjøres om fra en 1-4 skole til en 1-7 skole med virkning fra skoleåret 2021/2022.
 2. Saga skole gjøres om, midlertidig, fra en 1-7 skole til en 1-4 skole med to paralleller med virkning fra skoleåret 2021/2022.
 3. Mellomtrinnet (5-7) fra Saga skole fullfører barneskolen på Elvebakken skole fra og med skoleåret 2021/2022.

Skolekrets vest:

 1. Elever ved Aronnes skole skal fra skoleåret 2021/2022 fullføre mellomtrinnet ved Komsa skole. Dette gjelder elever fra og med femte trinn 2021/2022.
 2. Elevene tilhørende Langfjordbotn og Tappeluft får sitt skole- og undervisningstilbud ved Burfjord skole i Kvænangen kommune.

Generelt:

 1. Det skal utarbeides et tak på antall elever per klasse basert på klasseromsareal ved den enkelte skole.
 2. Det forutsettes at skoleledelsen og tillitsvalgte ved de berørte skolene involveres i prosessen.
 3. Kommunestyret forelegges en sak som viser hvilke byggtekniske behov som utløses av vedtaket.
 4. Årlig skal skoleopptaket fremlegges hovedutvalget som orienteringssak.

 Tilleggspunkter:

 1. Kommunestyret forelegges en sak med et skisseprosjekt med kostnadsoverslag for å tilbakeføre Saga skole så fort som mulig til en 1-7 skole.
 2. Den eldre bygningsmassen på Bossekop skole (langs E6) saneres og nødvendige oppgraderinger av resterende bygningsmasse skal planlegges. Bossekop skole skal fortsatt være en 1-7 skole.

 

Innspill sendes til postmottak@alta.kommune.no eller sendes inn elektronisk her

Høringsfrist settes til 1. januar 2021

Saken vil deretter gå til politisk behandling, med endelig vedtak i Kommunestyret i februar 2021. 

Skjema