A A A

Høring i forbindelse med revidering av kommunale retningslinjer for behandling av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

snescooter
Alta kommune ønsker tilbakemelding fra berørte i forbindelse med den pågående revideringen av de kommunale retningslinjene for behandling av dispensasjonssøknader for motorferdsel.
Et politisk utvalg oppnevnt av Hovedutvalget for næring, drift og miljø har fått i oppdrag å arbeide nye retningslinjer for behandling av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Retningslinjene skal være et supplement til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter og tilhørende rundskriv, og omtaler tilfeller som ikke er beskrevet der.
 
De mest betydningsfulle endringene som utvalget foreslår:
 • Alta by, boligområder og viktige natur- og friluftsområder skal være scooterfrie soner (Kommuneplanens samfunnsdel 2004 – 2015 og k.sak 7/97). Punktet foreslås tatt ut av retningslinjene.
 • § 5 b) funksjonshemmede
  • Det forslås at dokumentasjonskravet for rekreasjonskjøring for funksjonshemming skal være legeerklæring eller P-kort. I gjeldende retningslinjer kreves det funksjonsnivå som utløser P-kort for å få dispensasjons til rekreasjonskjøring utenfor løyper.
  • Gjeldende kart over sårbare områder (områder som er i konflikt med annet friluftsliv, viktige viltområder og sårbare naturtyper), forslås fjernet som begrensning hvor det kan gis dispensasjon for rekreasjonskjørin
 • § 6 unntakstilfeller
  • Dispensasjon kan gis for inntil 5 år, tidligere 1 år.
  • Det skal kunne gis dispensasjon til følgeskuter for funksjonshemmede
  • Det skal kunne gis dispensasjon for kjøring med skuter hjemmefra til løypestart p.g.a. parkeringsproblemer og lignende. Hvor man bor skal  vektlegges tungt.
  • Punktet ikke nytteformål er foreslått fjernet i de nye retningslinjene.
I tillegg gis det forslag til retningslinjer for to nye paragrafer (§§ 5a og 5f) i forskriften.
 
Alta kommune ønsker en tilbakemelding fra brukerne i forbindelse med den videre saksgangen. Saken skal til endelig behandling i kommunestyret i februar.

De som ønsker å gi en utalelse kan sende den pr. post til Alta kommune, postboks 1403, 9506 Alta, eller på mail til saksbehandler. Frist for svar er satt til søndag 13. januar 2013.

Du kan laste ned gjeldende og de foreslåtte retningslinjene under som pdf. 

Gjeldende retningslinjer

Reviderte retningslinjer

Skjema