132 kV-kraftledningen mellom Raipas og Aronnes har flere master som står svært nært Altaelva. Elvebredden er utsatt for erosjon, og Alut frykter at ledningen kan skades i
kommende vårflom. Alut søker derfor om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å flytte deler av ledningen. Alut har skissert flere alternative ledningstraséer, og de har satt i
gang utredninger for å fastslå hvilke traséer som vil gi best løsning. Ettersom saken haster av hensyn til forsyningssikkerhet for området, sender NVE saken på
høring før Alut har endelig prioritert hvilken ledningstrasé de ønsker å bygge i. Alut søker om konsesjon i medhold av energiloven. Alut søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo.

Søknaden er tilgjengelig på NVEs internettsider, jfr. vedlagt link https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=11935&type=A

Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker NVE å motta synspunkter på planene, innspill til valg av trasé og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger. Dere kan sende uttalelse på en av følgende måter:

 - via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider
 - via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 2022 17968  i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen)


Fristen for å sende uttalelser til NVE er 30. oktober 2022.

Les høringsdokumentene her:

Høringsbrev NVE.pdf

Konsesjonssøknad.pdf

Situasjonsplan - trasèalternativer.pdf

Fagrappport grunnforhold.pdf