A A A

Høring av forslag til forskrift om nedgravde oljetanker

oljetank

Forslag til forskrift om nedgravde oljetanker i Alta kommune legges nå ut på høring. Alta kommune ber om innspill til forslaget. Frist for innspill er 1. august 2013.

Forslag til forskrift om nedgravde oljetanker i Alta kommune legges nå ut på høring. Alta kommune ber om innspill til forslaget. Innspill til forslaget rettes skriftlig til Alta kommune v/avdeling for miljø, park og idrett, pb 1403, 9506 Alta.

Frist for innspill er 1. august 2013.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Bjørnar Strøm-Hågensen på telefon 784 55134 eller e-post bjsh@alta.kommune.no

Dokumenter

Her finner du høringsdokumentet ”Forslag til forskrift om nedgravde oljetanker, Alta kommune, Finnmark”.

 

Her finner du forurensningsforskriftens kapittel 1, som vårt forslag til forskrift har betydning for.

 

Her finner du saksfremlegget som beskriver bakgrunnen for dette forskriftsarbeidet.

 

Her finner du saksprotokoll fra møte i hovedutvalget for næring, drift og miljø 4. juni 2013.

Bakgrunn

Forurensning fra nedgravde oljetanker er en av de største kildene til grunnforurensning i Norge. Forurensningsforskriftens kapittel 1 stiller krav til tilstandskontroll for nedgravde oljetanker. Kravene er ikke gitt i annet regelverk. Det er opp til kommunene å vedta geografisk virkeområde for forurensningsforskriften kapittel 1. Kravene i kapittelet gjelder i utgangspunktet for oljetanker over 3200 liter. Kommunen kan vedta at reglene også skal gjelde for oljetanker med kapasitet til å oppbevare 3200 liter og mindre.

Forurensningsforskriften kapittel 1 omhandler ”tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker”. Kapittelet har som mål å sikre at nedgravde oljetanker kontrolleres og at de er i slik tilstand at fare for forurensning er minst mulig. Bestemmelsene inneholder en rekke plikter og krav til tankeier og kommune:

 • krav til tankkvalitet
 • plikt til å iverksette tilstandskontroll
 • krav til periodisk tilstandskontroll
 • krav til automatisk lekkasjeovervåking
 • krav til oljetanker som ikke er i bruk
 • krav om meldeplikt til kommunen
 • krav om at kommunen skal føre tilsyn med bestemmelsene
 • krav til kommunen om å etablere og ajourføre register over oljetanker
 • krav til kommunen om å stille kvalifikasjonskrav til den som foretar kontroll
 • kommunens rett til å dispensere fra bestemmelsene
 • kommunens rett til å innføre strengere regler for kontroll eller strengere krav til oljetanker

Vurdering

I Alta kommune er det et betydelig antall nedgravde oljetanker, hvilket innebærer en risiko for grunnforurensning. Av miljømessige hensyn er det viktig å redusere risikoen så mye som mulig. Bestemmelsene i kapittelet om nedgravde oljetanker gjelder i verdifulle natur-, kultur-, frilufts- og landbruksområder i tettbygde strøk, samt i områder hvor lekkasje vil kunne føre til forurensningsmessige konsekvenser for grunnvann, vassdrag og sjø. Det vesentligste av områdene innenfor Alta kommune vil være av en slik karakter, og det er derfor ikke grunn til å unnta forskriften fra å gjelde i enkelte områder av kommunen.

En kommunal forskrift bør også inkludere tanker mindre eller lik 3200 liter, fordi også mindre oljetanker utgjør et betydelig forurensningspotensial. Forurensningsforskriften kapittel 1 vil da ha regulerende bestemmelser for alle eiere av nedgravd oljetank i Alta kommune.

Om forslag til forskrift

Vårt forslag til forskrift legger opp til at reglene i forurensningsforskriften kapittel 1 skal gjelde for hele Alta kommune, og også at de gjelder for oljetanker med kapasitet til å oppbevare 3200 liter og mindre.

Forskriften skal vedtas av kommunestyret.

Denne høringen kunngjøres også i Altaposten og Finnmark Dagblad 13. juni 2013.

Skjema