A A A
 • Lover og forskrifter

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt barnevernloven § 4-4, § 6-9 og kapittel 4.

  Lover

  Barnevernloven
  Forvaltningsloven

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Foreldre, venner, naboer, barnehage/skole, helsestasjon osv. som ser at et barn trenger et hjelpetiltak, kan melde fra til barnevernstjenesten.

  Barneverntjenesten har plikt til å følge opp en melding eller en henvendelse fra foreldre som trenger hjelp.

  Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Barnevernstjenesten skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken og kan velge å engasjere en sakkyndig person til å utrede saken nærmere. I så fall skal rapporten fra den sakkyndige sendes Barnesakkyndig kommisjon til vurdering. Kommisjonens vurdering av rapporten skal være barnevernstjenesten i hende før det fattes viktige beslutninger i saken.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Barnevernsavdelingen
  Telefon:78455325
  Epost:Postmottak.Barnogunge@Alta.kommune.no
  Postadresse:Markveien 26, 9510 Alta
  Besøksadresse:Markveien 26, 9510 Alta
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2017-12-31