Ved utgangen av 2021 kan vi stå i en situasjon hvor vi har brukt opp alle reserver, slik at vi står uten noen buffer i kommende økonomiplanperiode. Basert på regnskapsutviklingen så langt i år og signalene som kom i kommuneøkonomiproposisjonen for 2022, så må driftsnivået for 2022 reduseres med 50 millioner kroner i forhold til gjeldende økonomiplan. 

Den viktigste årsaken til dette er endring i demografi. Vi får stadig flere eldre i kommunen og færre barn og unge.

Har du spørsmål til budsjettdrøftingsnotatet og/eller generelt om budsjettprosessen i Alta kommune?
Send mail til kommunikasjon@alta.kommune.no

Dette skriver Rådmannen:

Rådmannen har over tid fokusert på at også Alta kommune står midt oppi en stor endring av demografien. Vi blir betydelig flere eldre og færre unge. Dette betyr at utgiftsbehovet innenfor de enkelte aldergruppene har endret seg betydelig. Så langt har denne demografiske endringen ikke endret kommunens prioriteringer/eller gjenspeiles i gjeldende økonomiplan. Vi har over tid prioritert som om demografien ikke er i stor endring. Dette er nå kanskje den viktigste årsaken til at økonomien er svært presset.

Her kan du lese hele budsjettdrøftingsnotatet, som inneholder forslag til kutt innenfor hvert virksomhetsområde

Det er viktig å merke seg at dette IKKE er Rådmannens endelige budsjettforslag. Det offentliggjøres 15. oktober. I desember skal dette budsjettforslaget behandles av Kommunestyret som vedtar endelig budsjett og økonomiplan.

Rådmannen har i sitt arbeid med budsjett 2022 anslått at det må omstilles og omprioriteres slik at Helse og sosial blir tilført 50 millioner kroner. Dette skal sikre at det i budsjett 2022 er dekning for videreføring av dagens drift.  
For å dekke inn disse 50 millioner kroner er tjenesteområdene gitt slike pålegg om innsparingstiltak og kutt:
• Fellestjenesten: 1,5 mill. kr.
• ASU: 1,0 mill. kr.
• Oppvekst og kultur: 21,5 mill. kr.
• Helse og sosial: 20,0 mill. kr.
• Tekniske tjenester: 6,0 mill. kr.