Vi tilbyr

 • Samarbeid med jordmor i overgang fra føde-/barselavdeling
 • Helsekonsultasjoner i tråd med helsestasjonsprogrammet
 • Barnevaksinasjonsprogram
 • Nettverksskapende arbeid i form av gruppekonsultasjoner
 • Rådgivning og veiledning til foreldre/foresatte
 • Henvisning til aktuelle samarbeidspartnere

 

Viktig info i forbindelse med koronasituasjonen

Helsestasjonen 0-5 år er nå åpen for tilnærmet normal aktivitet. Unntakene er:

 • De fleste gruppekonsultasjoner erstattes med individuelle konsultasjoner.
 • Åpen helsestasjon»/drop in konsultasjoner tilbys ikke. Har du spørsmål eller behov for veiledning er du velkommen til å ta kontakt med din faste helsesykepleier eller Barn- og ungetjenestens sentralbord på telefon 78455326.

Vi på helsestasjonen ønsker å gi et trygt og godt tilbud til alle våre barn og familier. Vi ber derfor om at alle som kommer til helsestasjonen følger disse smitteverntiltakene:

 • Dere kan dessverre ikke komme til helsestasjonen utenom avtalt time. Ta kontakt med din helsesykepleier eller sentralbord, telefon 78455326, dersom du har behov for timeavtale.
 • Barn og ledsager må være friske og uten symptomer på luftveisinfeksjoner for å komme til helsestasjonen. Ta kontakt dersom dere ikke kan møte til avtalt timeavtale, eller er usikker på om dere kan møte.
 • Kun foreldre kan følge barnet. Det er ikke ønskelig at søsken eller andre familiemedlemmer er med til konsultasjoner. Ta kontakt med din helsesykepleier dersom du har utfordringer knyttet til dette, så finner vi en løsning.
 • Vennligst utfør håndhygiene (håndvask eller hånddesinfeksjon) når du kommer inn på helsestasjonen.
 • Vi oppfordrer til å møte tidsnok til oppsatt time og ikke lang tid i forveien. Dette for å hindre oppsamling på venterom. Hold god avstand til andre barn og foreldre.»

Timebestilling

 • Etter fødsel sendes barnets epikrise fra fødeinstitusjon til helsestasjonen. Familien kontaktes av helsesykepleier for avtale om videre oppfølging. Barnet innkalles til konsultasjoner i tråd med helsestasjonsprogrammet.
 • Dersom du har behov for å avbestille, endre tidspunkt for en timeavtale eller behov for kontakt med helsesykepleier, ring Barn- og ungetjenestens servicetorg på telefon 78455326.
 • Ta også kontakt med Barn- og ungetjenestens servicetorg dersom du flytter fra Alta kommune, slik at barnets journal kan videresendes til ny bostedskommune.
 • Dersom du er nyinnflyttet til Alta kommune, ta kontakt på samme telefonnummer.

Helsestasjonsprogrammet

Vi tilbyr følgende konsultasjoner på helsestasjonen:

 • Nyfødt: Hjemmebesøk av helsesykepleier cirka 7-10 dager etter fødsel.
 • 2-4 uker: Gruppekonsultasjon med helsesykepleier, tema: «I trygge hender».
  Link: https://www.youtube.com/watch?v=uGZIzAOP36c
 • 6 uker: Enkeltkonsultasjon med helsesykepleier og lege.
 • 3 mnd: Enkeltkonsultasjon med helsesykepleier.
 • 4 mnd: Gruppekonsultasjon med fysioterapeut, tema: Motorisk utvikling.
 • 5 mnd: Enkeltkonsultasjon med helsesykepleier.
 • 6 mnd: Enkeltkonsultasjon med helsesykepleier og lege.
 • 8 mnd: Gruppekonsultasjon med helsesykepleier.
 • 10 mnd: Enkeltkonsultasjon med helsesykepleier.
 • 12 mnd: Enkeltkonsultasjon med helsesykepleier og lege.
 • 15 mnd: Enkeltkonsultasjon med helsesykepleier.
 • 17-18 mnd: Enkeltkonsultasjon med helsesykepleier.
 • 2 år: Enkeltkonsultasjon med helsesykepleier og lege.
 • 4 år: Enkeltkonsultasjon med helsesykepleier. Synstest. Språkkartlegging med kartleggingsverktøyet «Språk 4».

I tillegg kan det være aktuelt med ekstra konsultasjoner, veiledning og samtaler. Ta kontakt dersom du ønsker å snakke med din faste helsesykepleier.

Grupper på helsestasjonen

 • 2-4 ukerskonsultasjon, 4 månederskonsultasjon, 8 månederskonsultasjon og 17-18 månederskonsultasjon vil foregå i gruppe. Gruppekonsultasjoner foregår på helsestasjonen med helsesykepleier, PP-tjeneste og/eller fysioterapeut som gruppeleder.
 • I gruppekonsultasjoner kan foreldre støtte hverandre og lære fra hverandres erfaringer. Gruppekonsultasjoner kan være nettverksskapende. Foreldre i samme situasjon kan få innsikt, forståelse og hjelp til å mestre foreldrerollen.
 • Av smittevernhensyn gis p.t. enkelte av disse konsultasjonene som enkeltkonsultasjoner.

Samarbeidspartnere

Noen av våre samarbeidspartnere er:

 • Lege
 • Fysioterapeut
 • Jordmor
 • Tannhelsetjenesten
 • PP-tjenesten
 • Barneverntjenesten
 • Tiltaksteam
 • Barnehager
 • Habiliteringstjenesten
 • Flyktningetjenesten
 • Flyktningehelsetjenesten
 • Rus- og psykiatritjenesten
 • Familievernet
 • NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge