A A A

Helse, miljø og trivsel for barn i barnehager i Alta - sluttrapport etter tilsyn

hjerte

Tilsynsmyndighet etter barnehageloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. har i 2014 og 2015 gjennomført et samordnet tilsyn av alle barnehager i Alta, totalt 27 virksomheter. Tema for tilsynene har vært helse, miljø og trivsel for barn i barnehager, barnas psykososiale forhold. Sluttrapporten er nå ferdigstilt.

Tilsynsmyndighet etter barnehageloven og miljørettet helsevern samordnet i 2014 sitt tilsyn på barnehager. I henhold til Alta kommunes delegasjonsreglement har kommunalleder oppvekst og kultur ansvar for oppfølging av barnehageloven, mens kommuneoverlegen har ansvar for oppfølging av folkehelseloven og kap 3 om miljørettet helsevern. Det praktiske arbeidet utøves av henholdsvis rådgivere barnehager og helsekonsulent.

I perioden april 2014 – april 2015 ble det gjennomført tilsyn ved alle barnehagene i kommunen, totalt 27 virksomheter. Tilsynene ble utført i henhold til kravene i barnehageloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 4 (ansvar og internkontroll), § 5 (opplysnings- og informasjonsplikt), § 12 (psykososiale forhold). Tema for tilsynene har vært helse, miljø og trivsel for barn i barnehager, barnas psykososiale forhold. Det er skrevet rapport etter hvert tilsyn, disse er sendt direkte til den enkelte barnehage.

Målet med Alta kommunes samordnede barnehagetilsyn har vært å kartlegge barnehagenes arbeid for å ivareta og fremme barnas psykososiale miljø i tråd med nasjonale føringer og regelverk. Det er skrevet en sluttrapport om tilsynene. Sluttrapporten er datert desember 2015. Sluttrapporten inneholder informasjon om følgende:

  • Forord
  • Sammendrag
  • Innledning
  • Om tilsynet
  • Resultater fra tilsynene
  • Evaluering av tilsynene
  • Tilsynsmyndighetens vurdering
  • Konklusjon

Tilsynsmyndigheten konkluderer med følgende i sluttrapporten

«Tilsynene av barnehagene viser at barnehagene i stor grad drives i henhold til kravene i barnehageloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Barn i barnehager i Alta har det i hovedsak godt, og det er stort fokus på barnas trivsel i barnehagen. For 14 av 27 barnehager ble det gjort funn som viser at dokumentasjon og internkontroll ikke er tilfredsstillende, og de aktuelle barnehagene har fått avvik med frist for retting. Avvikene er under oppfølging»


Sluttrapporten har vært oppe som orienteringssak i både hovedutvalg for helse og sosial og hovedutvalg for oppvekst og kultur i januar 2016. Begge hovedutvalgene tok sluttrapporten til orientering.
 

Sluttrapport samordnet tilsyn barnehager i Alta, 2014-2015

 


  •  

Skjema