A A A

Helelektronisk gravemelding

gravemelding

1. oktober innfører Alta kommune helelektronisk gravemeldingstjeneste gjennom Geomatikk. Alle som skal grave i eller ved offentlig grunn skal søke om gravetillatelse. Ved graving på privat grunn oppfordres det til å levere gravemelding av sikkerhetsmessige årsaker.
 

Søknad om gravetillatelse sendes på gravemelding.no.

Alta kommune tillater graving og framføring av ledningsanlegg i våre veg- og trafikkarealer, men vi setter vilkår til både utførelse av arbeidet og til eier av ledningsanlegg.
Vilkårene for graving i kommunale arealer er beskrevet i «Graveforskrift for Alta kommune».

Ansvarsfordeling for graving i offentlige arealer
- Tillatelse til graving i kommunale vegarealer og i park- og friområder gis av Alta kommune, virksomhet Kommunalteknikk.
- Tillatelse til graving i riksveger gis av Statens vegvesen.
- Tillatelse til graving i fylkesveger gis av Troms og Finnmark Fylkeskommune.


Ved graving på privat eiendom, er det tiltakshavers ansvar å sørge for nødvendige tillatelser fra grunneier. Det er entreprenørens ansvar å sørge for at det er innhentet nødvendige tillatelser, før gravearbeidet starter.  Formålet med reglene i instruksen er å bidra til en effektiv, hensynsfull og forutsigbar gjennomføring av gravearbeidene, samt en fullgod istandsetting slik at samfunnet som helhet ikke påføres unødige skader, ulemper og kostnader.
Reglene bidrar også til at saksbehandlingen ivaretar likhetsprinsippet.

Reglene gjelder både planlegging, forberedelser og søknadsutforming. De påpeker også ansvarsforhold mellom lednings- og kabeleier, entreprenør og Alta kommune som vegholder og grunneier. Videre angis krav til arbeidsvarsling og sikkerhet, samt tekniske krav til utførelsen.

Reglene gjelder også for boring eller pressing under veg, og for føring av luftstrekk over eller langs vei.

Informasjon Kommunalteknikk, angående vann og avløp
Alta kommune har ca. 510 kilometer med vann- og avløpsledninger.
Denne kritiske infrastrukturen skal ivaretas, vedlikeholdes og oppgraderes av Kommunalteknikk.
Gravemeldingstjenesten er en viktig del i arbeidet med ovennevnte oppgaver.

Hva får du vite om vann og avløp i en gravesøknad?
Gravesøknad er et krav ved all graving i kommunalt grunn.
Dette er nødvendig for at vi skal kunne informere om vann- og avløpsledninger som ligger i bakken i det aktuelle området. Søknad om graving på kommunal grunn skal leveres av firmaet eller entreprenøren som skal utføre arbeidet.

Dersom du skal grave på privat grunn er ikke gravesøknad et krav, men vi anbefaler å levere en gravemelding for å kunne avdekke om det ligger vann- og avløpsledninger i bakken i området du ønsker å grave.

På den måten unngår du å grave over naboen ledninger, eller kommunale vann- og avløpsledninger.
Gravemeldingen gir på den måten en sikkerhet både for deg som skal grave, naboer og for kommunen. Denne gravemeldingen kan leveres av privatpersoner eller utførende fagfolk.

I forbindelse med søknad som omhandler vann- og avløp, skal det leveres en sanitærmelding som må godkjennes før arbeidet kan starte.

Mer informasjon om vann og avløp, samt kontaktinformasjon finner du under vann og avløp på vår hjemmeside

Hvordan leverer jeg gravemelding/gravesøknad?
All innlevering av gravemeldinger og gravesøknader skal foregå elektronisk på www.gravemelding.no
Via kundeportalen kan du registrere henvendelser om graving, arbeidsvarsling og påvisning døgnet rundt.

Hva koster det?
Graving i/ved kommunalt vegareal: kr. 2257,-
Gebyrene reguleres årlig sammen med øvrige kommunale gebyrer.

Påvisning og merking av kabelnett
Geomatikk behandler og bestiller påvisning av kabelnettet til Telenor, Alta kommune og Alta Kraftlag i de tilfellene dette er nødvendig. Påvisning utføres av Alta Kraftlag.
Kommunale vann- og avløpsledninger påvises av Alta kommune, Kommunalteknikk.

For oversikt over ledningseiere i Alta se kartportal, sentralt ledningsregister.

Pågår det gravearbeider i din gate?
I publikumsportalen kan du selv sjekke om det er søkt om gravearbeider i din gate.
https://alta.gravearbeider.no


Lurer du på noe? Kontakt oss!

Generelle spørsmål

Geomatikk AS, tlf. 09146
Åpningstider hverdager, 0730 – 1530

Servicetorget i Alta kommune, tlf. 784 55 000

Spørsmål om graving i kommunalt vegareal, vann- og avløpsanlegg
Ailin Therese Gaino
Tlf. 78 45 52 27

 

Priser

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema