A A A

Har du en nedgravd oljetank?

nedgravd+oljetank

Oljefyrforbudet

Nasjonalt er det lagt inn forbud mot å fyre med olje, for oppvarming av bygg, fra 2020. Oljetankene vil dermed anses for å være «ute av bruk» fra 2020. Dette utløser krav om slutthåndtering i henhold til forurensningsforskriften som er at tanken som hovedregel skal tømmes og graves opp.

Dersom tanken konverteres og brukes regelmessig videre med biobrensler, vil ikke tanken være å anse som "ute av bruk".

Støtte

Fram til og med 31.desember 2019 kan du få støtte fra Enova til å fjerne oljetanken din, dersom dette gjøres i forbindelse med fjerning av oljefyren og installering av en klimavennlig varmekilde.

Risiko

I tillegg til at alle tanker inneholder restolje, kan det også være oljesøl innunder tanken som følge av allerede oppståtte lekkasjer, tidligere overfyllinger og liknende. Denne oljen kan spre seg over tid.

Det er bare ved å grave opp tanken at du kan være helt sikker på å unngå forurensningsfare i framtiden. Tankeier er ansvarlig for eventuell forurensning og opprydding, også ved spredning.

Meldeplikt

Det er en generell meldeplikt for nedgravde oljetanker i Alta kommune, hvilket betyr at når en tank graves ned skal dette meldes inn til oss. På samme måte skal det meldes inn når en tank tas ut av bruk.

Skjema