A A A

Har ditt bygg ferdigattest?

husbygging

Alta kommune er nå inne i en aktiv fase med å få avsluttet gamle byggesaker. En stor del av disse sakene kan ikke avsluttes før ferdigattest er gitt.

I henhold til plan og bygningsloven § 21-10 (tidligere § 99) skal alle søknadspliktige tiltak avsluttes med ferdigattest.

Tiltak før 1997
• Er bygget tatt i bruk før det var krav om ansvarlig søker? Da kan tiltakshaver selv anmode om ferdigattest med bakgrunn i de mangler som var beskrevet i midlertidig brukstillatelse, samt dokumentere at gjenstående arbeid er utført. Hvis bygget mangler midlertidig brukstillatelse, kreves ansvarlig foretak som dokumenterer at bygget er ferdig iht. tegninger, gjeldende lover og byggeteknisk forskrift.

Tiltak etter 1997
• Har ditt bygg bare midlertidig brukstillatelse? Ta kontakt med ansvarlige søker, så fremmer foretaket anmodning om ferdigattest. Da det er de som etter loven skal fremme saken for kommunen.

• Eksisterer ikke foretak (ansvarlig søker) lengre, eksempelvis at foretaket er konkurs.  Da kan bygningsmyndigheten akseptert at tiltakshaver henter inn kontrollerklæringer fra utførende foretak (som hadde restarbeider ved brukstillatelsen) og bekrefter at gjenstående arbeid i henhold til midlertidig brukstillatelse er utført, samt anmode om ferdigattest.

• Dersom bygget er tatt i bruk og det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse på tiltaket (og ansvarlig søker /foretak ikke eksisterer lengre), krever bygningsmyndighetene dokumentasjon fra et konsulentfirma på at tiltaket er i samsvar med gjeldende lover og byggeteknisk forskrift, før ferdigattest kan gis.
Dersom anmodning om ferdigattest ikke foreligger innen angitt tidsfrist på midlertidig brukstillatelse jfr. pbl § 99 (ny lov § 21-10), og kommunen må purre, skal det tas gebyr for merarbeid iht. kommunens gebyrregulativ jfr. pkt. 8.5. Pr. dags dato er gebyret på kr 1370,-Dette gjelder søknader innkommet etter 01.01.06.

Dersom noe er uklart, eller ytterlige opplysninger ønskes, ta kontakt med Oppmåling og byggesak.

Skjema