A A A

Håper å tildele tomter på Skillemo allerede i år

Skillemo_hjemmesiden

Tomtene på det 600 DAA store industriområdet beregnes å være byggeklare sommeren 2021.

– I første byggetrinn tilrettelegges et område på 350 DAA næringsareal. Tomtestørrelsene er fra 5 DAA og oppover, og området er tilrettelagt for arealkrevende industri- og logistikkvirksomhet, sier næringssjef Jørgen Kristoffersen.

Tomteprisene vil etter all sannsynlighet bli relativt lave, men er i øyeblikket ikke helt avklart. Tomtene festes fra Fefo og årlig festeavgift er satt til 5 kr pr kvm pr år. 

Skillemo Næringsområde etableres kun åtte kilometer fra Alta sentrum. Beliggenheten gir forutsigbare og velfungerende logistikkløsninger. Døgnbemannet grensestasjon gir mulighet for kontinuerlig opplasting av vogntog. 

Det aktuelle området på Skillemo ble avsatt til industriformål i kommuneplanens arealdel for 2011-2030 som ble vedtatt i 2011. Det er flere årsaker til at Alta kommune ønsker et stort tilgjengelig industriareal. Man har har over lang tid hatt befolkningsvekst og SSB sine beregninger viser at befolkningsveksten sannsynligvis vil vedvare. Kommunen ser derfor et behov for, og et ønske om, langsiktig arealplanlegging med høyde for langvarig vekst. Dersom kommunen ikke sørger for tilgjengelige arealer, vil man kunne gå glipp av ønskede nyetableringer ved for eksempel konkurranser om lokasjonsvalg

– Straks tomteprisene er avklart, vil Alta kommune kunngjøre området klar for tomtetildeling. Vi håper at de første tildelingen skal kunne skje innen utgangen av 2019, sier Kristoffersen.

 

Skjema