A A A

Godkjenning av skoler og barnehager

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse
- Miljø og helse

Beskrivelse

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. har til formål å bidra til at miljøet i virksomhetene frammer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

Forskriften blir gjerne kalt "barnas arbeidsmiljølov".

Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging og drift av: 
1. barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når: 
a) virksomheten er regelmessig, og 
b) tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn 10 timer, og 
c) antall barn som er tilstede samtidig, er tre eller flere 
2. grunnskoler 
3. videregående skoler. 

Forskriften stiller krav om godkjenning og tilsyn.

Forskriften stiller en rekke ulike krav til virksomhetene (internkontroll, mulighet for aktivitet og hvile, måltid, trivsel, inneklima/luftkvalitet, rengjøring og vedlikehold, sikkerhet, belysning, lydforhold, sanitære forhold og avfallshåndtering)

Målgruppe

  • Eiere av virksomheteter
  • Ledere av virksomheter
  • Elever og barn i aktuelle virksomheter
  • Politikere
  • Utbyggere

Kriterier/vilkår

Aktuelle krav: 
- Søknad om godkjenning skal fremlegges for godkjenningsmyndigheten når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten (§6)

- Leder av virksomheten skal påse at bestemmelsene i forskriften overholdes (internkontroll, § 4) og har også ansvar med å gi foresatte samt tilsyns- og godkjenningsmyndighet opplysninger og informasjon dersom det er forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på barnas helse (§5)

- Kommuneoverlege i Alta kommune er delegert myndighet innen miljørettet helsevern i kommunen, mens arbeidet utøves av helsekonsulent.
I tillegg til å være godkjenningsmyndighet, har vi ansvar for tilsyn og veiledning.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

  • Sektor for barn og unge
  • Drift- og utbyggingssektoren
  • Plan- og bygningsavdelingen
  • Helsesøstertjenesten
  • Eiere av skoler, barnehager og andre virksomheter
aaa
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Se hjemmeside - Barns miljø i skoler og barnehager

Dersom spørsmål, ta kontakt med Alta kommune

Skjema

Saksbehandling

Klagemulighet

Avgjørelsen i enkeltsaker kan påklages, og klagefristen er tre - 3 – uker fra vedtaket mottas. Klagen sendes kommunelege I i Alta kommune. Kommunelege I vil da vurdere saken på nytt. Dersom klagen ikke fører til at vedtaket endres, vil saken oversendes til Fylkesmannen i Finnmark, som vil avgjøre klagen, jfr. § 27 i ”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.”; ”Lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 4a-12 gjelder for klage over vedtak truffet med hjemmel i denne forskrift. Før fylkesmannen fatter vedtak skal det innhentes uttalelse fra fylkeslegen”.

 

I klagen må det presiseres hvilket vedtak det klages over, årsakene til klagen og hvilke endringer som ønskes i vedtaket. Klagen må undertegnes. Helse- og sosialadministrasjonen kan gi nærmere veiledning om adgangen til å klage og regler for saksbehandlingen.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Miljørettet helsevern
Telefon:78455437
Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
Postadresse:Alta kommune, HS- adm. Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Alta helsesenter, HS- adm (2. etg)
Andre opplysninger
Gyldig til
2020-12-31