A A A

Godkjenning av skoler og barnehager

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Se hjemmeside - Barns miljø i skoler og barnehager

  Dersom spørsmål, ta kontakt med Alta kommune

  Skjema

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Avgjørelsen i enkeltsaker kan påklages, og klagefristen er tre - 3 – uker fra vedtaket mottas. Klagen sendes kommunelege I i Alta kommune. Kommunelege I vil da vurdere saken på nytt. Dersom klagen ikke fører til at vedtaket endres, vil saken oversendes til Fylkesmannen i Finnmark, som vil avgjøre klagen, jfr. § 27 i ”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.”; ”Lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 4a-12 gjelder for klage over vedtak truffet med hjemmel i denne forskrift. Før fylkesmannen fatter vedtak skal det innhentes uttalelse fra fylkeslegen”.

   

  I klagen må det presiseres hvilket vedtak det klages over, årsakene til klagen og hvilke endringer som ønskes i vedtaket. Klagen må undertegnes. Helse- og sosialadministrasjonen kan gi nærmere veiledning om adgangen til å klage og regler for saksbehandlingen.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Miljørettet helsevern
  Telefon:78455437
  Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
  Postadresse:Alta kommune, HS- adm. Postboks 1383, 9506 Alta
  Besøksadresse:Alta helsesenter, HS- adm (2. etg)
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2020-12-31