A A A
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Oppføring av gjeterhytter faller inn under meldepliktsbestemmelsen i PBL § 81 siste ledd, slik at de samme regler om melding til kommunen som gjelder for husvær til seterbruk og skogshusvær også omfatter gjeterhytter i reindrift. Dette er presisert i endring av 13.12.99 i forskrift av 22.01.97 nr. 34 fra Kommunal- og regionaldepartementet om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK), jf. SAK § 2 nr.1.

  Tiltaket kan utføres tre uker etter at meldingen er mottatt av kommunen, jf. § 81 andre ledd. Når særlige grunner foreligger kan kommunen forlenge fristen med ytterligere tre uker. I saker om melding gjelder ikke PBL sitt regelverk om saksbehandling mv., men tiltakshaver kan kreve at kommunen behandler saken som søknad.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Regler for saksbehandlingen er internt fastlagt av reindriftssjefen. Behandlingen vil samtidig måtte foregå etter bestemmelser og saksbehandlings-rutiner for byggesaker etter plan- og bygningsloven ( PBL).

  Saksbehandlingstid

  Saksbehandlingen på søknader om oppføring av gjeterhytter og gjerder og anlegg er stort sett like:

  1. Reinbeitedistriktet sender søknad om tillatelse til oppføring av tiltaket til den lokale reindriftsforvaltningen. I de tilfelle der en driftsenhetsinnehaver er søker, må søknaden godkjennes av styret i distriktet før den sendes til reindriftsforvaltningen.
  2. Søknaden skal inneholde beskrivelse av anlegg/ hytte med kart og situasjonsplan.
  3. Reindriftsforvaltningen gjennomgår søknaden, og foretar en faglig vurdering av behovet.
  4. Reindriftsforvaltningen sender melding om søknaden til myndigheter og andre berørte: Grunneiere og rettighetshavere
   Kommune
   Fylkeskommune, kultur- /utbyggingsavdeling
   Fylkesmann, landbruks- /miljøavdeling
   Samisk kulturminneråd,
   eventuelt fylkesveterinær m. fl.
  5. Søknaden behandles av reindriftsforvaltningen ved områdestyret, som tilrår eller frarår at tiltaket godkjennes, jf. RL § 10 nr. 1 eller § 12.
  6. Søknaden, med områdestyrets anbefaling sendes til endelig avgjørelse i overordnet organ.
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Oppmåling og byggesak
  Telefon:78 45 50 00
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2018-12-31