Generell informasjon

Det praktiseres samordnet opptak i kommunale og private barnehager i Alta, noe som innebærer at det kun finnes en venteliste. Det kan søkes plass i inntil 3 barnehager i prioritert rekkefølge, og det må registreres en søknad for hvert barn.

Oversikt barnehager

Søke barnehageplass

Du kan søke barnehageplass elektronisk her

Søknader som sendes inn etter 1. mars er med på løpende opptak etter at hovedopptaket er ferdig.

Har du en eksisterende søknad vil ikke en ny søknad bli registrert. Du må da slette søknaden eller endre på din eksisterende søknad hvis denne ikke er riktig (legge til/ ta bort barnehager, endre ønsket oppstartsdato, legge inn nye kommentarer osv.)

Søknad om bytte av barnehage

Har du barnehageplass fra før, men ønsker å bytte barnehage, sender du ny søknad.

Søknadsfristen for å bytte barnehage fra nytt barnehageår er 1. mars.

Når bytte av barnehage innvilges:

  • Når du takker ja til ny barnehageplass, må du huske å si opp den nåværende plassen.
  • Hvis du takker nei til den nye plassen, har du fortsatt barnehageplass i den nåværende barnehagen.
  • Oppstart i ny barnehage skjer fra tildelt oppstartsdato. Vær oppmerksom på oppsigelsestid og at det kan skje at du må betale for to plasser. Les om oppsigelsestid i den enkelte barnehages vedtekter. 

Endre plasstype/oppholdstid

Ønsker du å endre størrelse på barnehageplassen, kan du søke ved å logge deg inn med ID-porten i Oppvekstportalen

Styrer i den enkelte barnehage behandler søknaden.

Permisjon fra barnehageplassen

Ønsker du å søke om permisjon fra barnehageplassen, kan du søke ved å logge deg inn med ID-porten i Oppvekstportalen.

Styrer i den enkelte barnehage behandler søknaden etter barnehagens vedtekter.

Oppsigelse av barnehageplassen

Ønsker du å si opp barnehageplassen, kan du registrerer oppsigelsen ved å logge deg inn med ID-porten i Oppvekstportalen.

Styrer i den enkelte barnehage behandler oppsigelsen etter barnehagens vedtekter.

Om rett til plass, hovedopptak og løpende opptak

I hovedopptaket tildeles plasser som blir ledige i august til barn med rett til plass i barnehage jfr. barnehageloven § 16.

  • Barn som fyller ett år i august, september, oktober eller november har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
  • Barn har rett til plass i barnehage i den kommunen der de er bosatt.
  • Må ha søkt innen søknadsfristen som kommunen har fastsatt.

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven §§ 4-12 og 4-4, 2. og 4. ledd. har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Går foran andre barn, men gir ikke rett til plass.

Løpende opptak skjer gjennom hele året ved ledige plasser. Søknader til barn uten rett til plass i barnehage og søknader som kommer inn etter søknadsfristen, blir behandlet ved løpende opptak.

Informasjon om barnehagenes opptakskrets og opptakskriterier finner du i vedtekter for kommunale barnehager eller i vedtektene for den enkelte private barnehage. 

Søknader registreres etter kommunale opptakskriterier, og de vurderes i henhold til opptakskriterier for kommunale barnehager eller den enkelte private barnehages opptakskriterier/opptakskrets (f.eks. bedriftstilhørighet, andelshavere, studenter, medlemskap).

Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage sier noe om; saksbehandling, opptakskrets, opptakskriterier, tildeling av plass og klagerett.