A A A

Frisklivssentralen i Alta - årsrapport for 2016

Tre

Det er utarbeidet en årsrapport for Frisklivssentralen i Alta for 2016. Formålet med årsrapporten er å dokumentere og evaluere arbeidet som gjøres i Frisklivssentralen i Alta

Bilderesultat for frisklivssentralen

Frisklivssentralen i Alta ble etablert 1. April 2016 basert på kommunens handlingsdel og virksomhetsplan for 2016 – 2019 under hovedmål 13: «Alta skal gi gode og effektive helse – og omsorgstjenester av høy kvalitet, strategi B: Prioritere forebygging i tjenesteproduksjonen og arbeide for høy kvalitet på tjenestene gjennom blant annet økt grad av brukermedvirkning, individuell tilpasning og koordinerte tjenester ved behov», herunder tiltaksnummer 183: «Igangsette drift av frisklivssentralen».

Det er ansatt èn fysioterapeut med fagansvar og koordinerende funksjon i fast stilling. Frisklivssentralen ligger under Rehabiliteringsavdelingen – fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen.
 

Drift i 2016

Totalt har frisklivssentralen mottatt 84 henvisninger i 2016, en stor andel har selv tatt kontakt, mens hovedtyngden av henviste deltakere kommer fra fastlegene, diabetesteam og psykiatri- og rustjenesten. Vi har i løpet av 2016 oppnådd gode samarbeid innad i kommunen med mål om å styrke ressursutnyttelse av samlet innsats i den forebyggende helse- og omsorgstjenesten.

Helsedirektoratet fastslår at det er lønnsomt å gi hjelp til endring av levevaner. Det er anslått at velferdsgevinsten vil være på 7,5 – 12,5 millioner kroner for hver person som ikke røyker, unngår overvekt og er regelmessig fysisk aktiv. Gjennom drift av frisklivssentralen i Alta kommune ser vi behov og etterspørsel etter et slikt tilbud ved at vi stadig mottar nye henvisninger, fra allerede etabelerte og potensielle nye samarbeidspartnere. Ved oppsummering av 2016 ses det en trend på at deltakere ønsker å forlenge oppfølgingsperioden hos oss. Flere deltakere er nå inne i periode 2 og 3, og har stadig fremgang både i forhold til psykisk og fysisk helse.
 

Årsrapport for 2016- kortversjon
Årsrapport for 2016 - fullversjon

Utfyllende informasjon om Frisklivssentralen i Alta

Kontaktinformasjon til Frisklivssentralen i Alta:
Karina Haus Steinshylla, Fysioterapeut Frisklivssentralen i Alta
E-post: frisklivssentralen@alta.kommune.no
Tlf: 78 45 51 25 / 78 45 55 10

Skjema