A A A

Freda bygninger, kulturminner og kulturmiljø skal vedlikeholdes

Freda+bygninger

Nå kan man søke fylkeskommunen om midler.

Finnmark fylkeskommune fordeler midler først og fremst til freda bygninger, anlegg og kulturmiljø som er privat eid. Med private eiere menes private personer, firma, stiftelser,
lag og foreninger. Det kan også gis tilskudd til spesielt verneverdige kulturminner langs kysten.

Midlene vil bli tildelt etter følgende prioriteringer:

  • Tiltak som hindrer ytterligere forfall
  • Tiltak som sikrer bygninger og anlegg det finnes få av
  • Midlertidig sikring av freda bygninger i forfall i påvente av planer eller tilstrekkelig økonomi til istandsetting
  • Tiltak på kulturminner langs kysten som bidrar til attraktive lokalsamfunn
  • Søknader med egenandel vil bli prioritert

Ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020

Målet er at freda bygninger og andre verdifulle kulturminner og kulturmiljø i privat eie skal være satt i stand til ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. Midlene skal gå til merkostnader knyttet til antikvarisk restaurering og kan helt eller delvis gå til vederlag for fordyrende arbeid. Ved tildeling vil bruk av tradisjonelle materialer, teknikker, håndverk og opplæring for kunnskapsoppbygging være viktige faktorer.
 

Søknadsprosessen:

Digitalt søknadsskjema skal benyttes. (Velg «Søknad om støtte til kulturminnetiltak – fredete bygninger/anlegg») Finnmark

Søknadsfrist er 15. november og svar på søknaden kan forventes i løpet av mars 2020.

Fylkeskommune prioriterer søknadene og oversender de til Riksantikvaren. Riksantikvaren fordeler midler fra statsbudsjettet til fylkene.

Kontaktpersoner:
Marit Reiersen, seniorrådgiver kulturvern, tlf. 78 96 30 75
Elin Taranger, rådgiver kulturvern, tlf 78 96 30 30

(Foto: Jomiskogården i Høyvika, Vadsø. Foto: FFK)

Skjema