A A A

Forurenset grunn - bygging og graving

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom
- Byggesak
- Eiendom og tomter
- Natur og miljø
- Forurensning og stråling

Beskrivelse

Skal du igangsette bygge- og gravearbeider på en eiendom der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, har du plikt til å sørge for å få klarlagt omfanget av en eventuell forurensning. Du må leie inn en konsulent med ekspertise på grunnforurensning til å foreta undersøkelser. Der det finnes slik forurensning, skal det lages en egen tiltaksplan som redegjør for hvordan spredning av forurensning skal unngås og hvordan det skal sikres at grunnen har nødvendig miljøkvalitet etter at tiltaket er gjennomført.

Målgruppe

Grunneier eller utbygger (tiltakshaver)

Kriterier/vilkår

Det kan være grunn til å tro at en eiendom har forurenset grunn dersom den har huset forurensende virksomhet. Dette kan være:

  • bensinstasjon/tankanlegg
  • bilverksted
  • mekanisk verksted/skipsverft
  • galvaniseringsverksted
  • impregneringsverksted
  • gartneri
  • renseri
  • trykkeri
  • industrivirksomhet
  • avfallshåndtering/deponi

Partnere

Miljødirektoratet

aaa
Lover og forskrifter

Se forurensningsforskriften Kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider og Vedlegg 1 Normverdier.

Se spesielt § 2-6 i forurensningsforskriften om kravene til tiltaksplan.

Lover

Forvaltningsloven

Forskrifter

Forurensningsforskriften

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Tiltaksplanen sendes kommunen sammen med søknad etter plan- og bygningsloven der slik søknad er nødvendig.

Saksbehandling

Saksbehandling

Tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen. Kommunen kan bestemme at du skal varsle naboer og eventuelle andre berørte om det planlagte terrenginngrepet. Etter at tiltakene er gjennomført skal en sluttrapport leveres til kommunen. Når rapporten er behandlet og godkjent vil kommunen registrere eiendommen i databasen grunnforurensning.

Kommunens behandling av tiltaksplanen skal så langt det er mulig samordnes med behandlingen av saken etter plan- og bygningsloven.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Miljø, park og idrett
Telefon:78455135
Epost:jon-havar.haukland@alta.kommune.no
Postadresse:Pb 1403
Besøksadresse:Sandfallveien 1

Kontaktpersoner

Navn:Marie Rushfeldt
Tittel:Spesialrådgiver - forurensning
Telefon:78455134
Epost:maru@alta.kommune.no
Andre opplysninger
Gyldig til
2017-01-01