A A A
 • Lover og forskrifter

  Se forurensningsforskriften Kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider og Vedlegg 1 Normverdier.

  Se spesielt § 2-6 i forurensningsforskriften om kravene til tiltaksplan.

  Lover

  Forvaltningsloven

  Forskrifter

  Forurensningsforskriften

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Tiltaksplanen sendes kommunen sammen med søknad etter plan- og bygningsloven der slik søknad er nødvendig.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen. Kommunen kan bestemme at du skal varsle naboer og eventuelle andre berørte om det planlagte terrenginngrepet. Etter at tiltakene er gjennomført skal en sluttrapport leveres til kommunen. Når rapporten er behandlet og godkjent vil kommunen registrere eiendommen i databasen grunnforurensning.

  Kommunens behandling av tiltaksplanen skal så langt det er mulig samordnes med behandlingen av saken etter plan- og bygningsloven.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Miljø, park og idrett
  Telefon:78455135
  Epost:jon-havar.haukland@alta.kommune.no
  Postadresse:Pb 1403
  Besøksadresse:Sandfallveien 1

  Kontaktpersoner

  Navn:Marie Rushfeldt
  Tittel:Spesialrådgiver - forurensning
  Telefon:78455134
  Epost:maru@alta.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2017-01-01