Planutvalget gjorde i møte den 30.06 følgende vedtak: «Med hjemmel i PBL §§ 12-2 og 12-10 vedtas forslag til områderegulering for Bossekop sentrum bestående av plankart og bestemmelser begge datert, 01.06.22, lagt ut til fornyet (2. gangs) offentlig ettersyn. Før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, gis administrasjonen fullmakt til gjøre nødvendige endringer knyttet til utformingen av det sydlige endepunktet for Vestehaugveien (kommunal vei), som beskrevet i saksutredningen under avsnittet om trafikale løsninger. Det forutsettes gjennomført et offentlig informasjonsmøte om planen i ettersynsperioden».

Planadministrasjonen har i tråd med vedtaket gjennomført nødvendige endringer av planforslaget og legger med dette forslaget ut på høring. Formålet med planarbeidet er å definere fremtidens Bossekop og styrke området som et bydelssentrum for vestre del av byen. I dette ligger det et ønske om å gi Bossekop et løft og kunne dyrke frem stedets identitet og egenart i Altas tresenterstruktur. Planen har et langsiktig perspektiv og skal sikre gode og forutsigbare utviklingsmuligheter for beboere og næringsliv ved å avklare ulike aktørers behov og legge til rette for disse. I tillegg skal planen blant annet bidra til å løse andre relevante utfordringer i området knyttet til trafikale og kommunaltekniske forhold.

Saksdokumentene kan leses her, men også er lagt ut til gjennomsyn på rådhuset og biblioteket.

Saksprotokoll.pdf

Saksfremstilling.pdf

Plankart alt 1a.pdf

Plankart alt 1b.pdf

Planbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse hoveddokument.pdf

Vedlegg 1 Planprogram.pdf

Vedlegg 2 Referat fra oppstartsmøte.pdf

Vedlegg 3a Innspill - offentlig ettersyn.pdf

Vedlegg 3b Innspill - varsel om planoppstart.pdf

Vedlegg 4 Berørte eiendommer og fester.pdf

Vedlegg 5 Resultatrapport fra planverksted.pdf

Vedlegg 6-1 Mulighetsstudie April arkitekter mfl.pdf

Vedlegg 6-2 Mulighetsstudie Rambøll.pdf

Vedlegg 6-3 Mulighetsstudie Verte landskap og arkitektur.pdf

Vedlegg 7 Planprinsipper vedtatt av planutvalget 2017-11-30.pdf

Vedlegg 8 Planprinsipper fo Skiferkaia vedtatt av planutvalget 2018-04-04.pdf

Vedlegg 9 Temanotat - Støy.pdf

Vedlegg 10 Temanotat Geoteknikk.pdf

Vedlegg 11 Temanotat - Overvannshåndtering.pdf

Vedlegg 12 Temanotat - Kryssvurdering.pdf

Vedlegg 13 Temanotat Miljølokk vs gangbru ved Bossekop skole.pdf

Vedlegg 14 Temanotat - Handel.pdf

Vedlegg 15 C-tegninger E6.pdf

Vedlegg 16 Vedtak om fravik for rundkjøring på E6.pdf

Vedlegg 17 Planprinsipper for C5 og B9.pdf

Vedlegg 18 ROS-analyse.pdf

Vedlegg 19 Designmanual.pdf

Vedlegg 20 Trafikknotat.pdf

Under høringsperioden vil det bli arrangert et informasjonsmøte på BUL-huset (Breverud) tirsdag den 4. oktober.

  • 18:00 - 19:30     Åpent møte for alle
  • 19:30 - 21:00     Møte for næringslivet i Bossekop

De som har merknader til planforslaget blir bedt om sende disse skriftlig til postmottak@alta.kommune.no eller Alta kommune, Avdeling for samfunnsutvikling, Pb. 1403, 9506 Alta innen mandag den 17. oktober. Eventuelle spørsmål i sakens anledning kan rettes til planlegger Reidar Olsen på telefon 784 55150 eller e-post til reidar.olsen@alta.kommune.no.