Høringsfrist 15.11.21

Forslag til Kommunal planstrategi 2021-2023

Informasjon

Publisert 15. oktober 2021
Oppdatert 02. november 2021

Planutvalget vedtok i møte den 06.10.2021 at forslag til planstrategi for Alta kommune 2021-2023 skal offentliggjøres og sendes på høring til statlige og regionale organer og nabokommuner i samsvar med plan-og bygningslovens §10-1.

Formålet med den kommunale planstrategien er å dette fokus på de planoppgavene kommunen bør starte opp eller videreføre for å tilrettelegge for en positiv utvikling i kommunen. På grunn av den korte tiden som er igjen av kommunestyreperioden, er ambisjonsnivået i forslag til kommunal planstrategi ikke satt så høyt.

I forrige planstrategiperiode ble det igangsatt og gjennomført mye godt arbeid med kommunedelplaner for boligpolitikk, for oppvekst, for energi, miljø og klima og for kultur, i tillegg til revisjon av kommuneplanens arealdel, oppdatering av hovedplan for vann og hovedplan for avløp, næringspolitisk handlingsplan med mer. Dette innebærer at kommunen har et nylig oppdatert planverk innenfor de fleste sektorene.

Den største prosessen som foreslås i planstrategien er en rullering av kommuneplanens samfunnsdel, med fokus på å gjøre samfunnsdelen til et enda mer operativt styringsdokument som kan kobles inn i arbeidet med temaplaner, virksomhetsplaner, kommunedelplaner og ikke minst budsjett og økonomiplan.

Dokumentene kan leses her:

Forslag til planstrategi 2021-2023

Protokoll fra planutvalget

Saksfremlegg til planutvalget

De som har synspunkter til kommunens prioriteringer i planstrategien blir bedt om å sende disse skriftlig til postmottak@alta.kommune.no eller Alta kommune, avd. for samfunnsutvikling, Pb. 1403, 9506 Alta. Ved henvendelse oppgis vårt saksnummer 2019/5337.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.