Formålet med den kommunale planstrategien er å dette fokus på de planoppgavene kommunen bør starte opp eller videreføre for å tilrettelegge for en positiv utvikling i kommunen. På grunn av den korte tiden som er igjen av kommunestyreperioden, er ambisjonsnivået i forslag til kommunal planstrategi ikke satt så høyt.

I forrige planstrategiperiode ble det igangsatt og gjennomført mye godt arbeid med kommunedelplaner for boligpolitikk, for oppvekst, for energi, miljø og klima og for kultur, i tillegg til revisjon av kommuneplanens arealdel, oppdatering av hovedplan for vann og hovedplan for avløp, næringspolitisk handlingsplan med mer. Dette innebærer at kommunen har et nylig oppdatert planverk innenfor de fleste sektorene.

Den største prosessen som foreslås i planstrategien er en rullering av kommuneplanens samfunnsdel, med fokus på å gjøre samfunnsdelen til et enda mer operativt styringsdokument som kan kobles inn i arbeidet med temaplaner, virksomhetsplaner, kommunedelplaner og ikke minst budsjett og økonomiplan.

Dokumentene kan leses her:

Forslag til planstrategi 2021-2023

Protokoll fra planutvalget

Saksfremlegg til planutvalget

De som har synspunkter til kommunens prioriteringer i planstrategien blir bedt om å sende disse skriftlig til postmottak@alta.kommune.no eller Alta kommune, avd. for samfunnsutvikling, Pb. 1403, 9506 Alta. Ved henvendelse oppgis vårt saksnummer 2019/5337.