A A A

Forslag til forskrift om snøskuterløyper

skuter i sol

Høring og offentlig ettersyn

I medhold av § 4 a i Lov om Motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.juni 1977, jfr. § 4 a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, legges forslag til forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Formålet er å fastsette snøskuterløyper i Alta kommune og gi bestemmelser om bruk.

Dokumenter i høringingen består av:

Berørte grunneiere tilskrives i eget brev med forespørsel om tillatelse til etablering av skuterløype over eiendommen. 
Offentlige myndigheter, berørte interesser, lag/foreninger og eiere av boliger og hytter i nærheten av skuterløype tilskrives.

Eventuelle innspill/merknader sendes innen 9. mars 2020 til postmottak(at)alta.kommune.no eller Alta kommune, Postboks 1403, 9506 Alta.
Høringssvaret kan også sendes inn elektronisk her

Skjema