A A A

Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall

IMG_0014ingress

Med formål å forhindre forurensning og helseproblemer har Alta kommune et generelt forbud mot åpen brenning og brenning av avfall. Forbudet er fastsatt i kommunens egen forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner fra 2007.

Alta kommune har et generelt forbud mot åpen brenning og avfallsbrenning i småovner. Åpen brenning er all brenning som skjer utendørs, og avfallsbrenning i småovner gjelder alle ovner som ikke har særskilt tillatelse til forbrenning.

Formålet med forbudet er å forhindre forurensning og helseproblemer. Forbudet er fastsatt gjennom kommunens egen forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner fra 2007. Kommunen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra forbudet etter søknad. Forskriften nevner og noen unntak fra forbudet. Følgende brenning er tillatt:

  • åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål

  • brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert trevirke

  • brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta

  • bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk

  • sankthansbål

  • ranke- og flatebrenning i skogbruket

  • halmbrenning i jordbruket

Selv om kaffebål er tillatt etter forskriften er det likevel et generelt bålforbud i tiden 15. april – 15. september i nærheten av skogmark.

IMG_0017lite_480x324.jpg

Bildet viser et eksempel på ulovlig avfallsbrenning i Alta kommune.
Foto: Bjørnar Strøm-Hågensen/Alta kommune

Ved åpen brenning er mulighetene for å kontrollere temperatur og lufttilførsel mye dårligere enn forbrenning i et avfallsforbrenningsanlegg. Røykgassene fra åpen brenning vil derfor kunne ha mye høyere forurensningskonsentrasjoner av blant annet PAH (Polysykliske aromatiske hydrokarboner, ofte kalt tjærestoffer), CO (karbonmonoksid) og støv. Dette er biprodukter som dannes ved ufullstendig forbrenning av organisk materiale. Påvirkningen fra åpen og ukontrollert brenning av avfall og biologisk materiale, såkalt småbrenning, vil være sterkest i nærområdet til brenningen. Samtidig kan forurensning fra småbrenning bidra til en forverret forurensningssituasjon på regionalt og nasjonalt nivå, fordi det blant annet dreier seg om ikke nedbrytbare stoffer som oppkonsentreres i næringskjeden. Det er viktig at omfanget av åpen brenning og brenning av avfall i småovner begrenses.

Forurensingsloven har som formål å fremme en bedre behandling av avfall. God informasjon til avfallsbesitterne om eksisterende innsamlingsordninger, og om ulemper forbundet med åpen brenning og brenning av avfall i småovner, er viktige elementer i arbeidet med å forebygge forurensning.

Skjema