Om samlingen i Alta 
Troms og Finnmark fylkeskommune var arrangør for en samling for kommuner i fylket som deltar i folkehelseprogrammet. 
Det var deltakere fra følgende kommuner: Alta, Hammerfest, Kautokeino, Porsanger, Tana, Måsøy, Lebesby. 

I tillegg hadde samlingen deltakere fra Helsedirektoratet, Korus Nord og Universitetet i Tromsø 

Samlingen ga nyttig kompetanse og erfaringsdeling. 
 

Program for folkehelsearbeid i kommunene (folkehelseprogrammet)

 • Initiativtaker er Helsedirektoratet, det er en satsing over 10 år, 2017 til og med 2026
 • Hovedmålet er å fremme befolkningens psykiske helse og livskvalitet, og et godt rusmiddelforebyggende arbeid 
 • Barn og unge er prioritert målgruppe 
 • En del av programmet omhandler tiltaksutvikling ute i kommuner. Dette utviklingsarbeidet skal ta utgangspunkt i lokale utfordringer, og søkes forankret i kommunens planer 
 • Alle tiltakene som utvikles skal evalueres

Utfyllende informasjon fra Helsedirektoratet 


Status fra Helsedirektoratet: 

 • Nå er vi halvveis i programmet
 • Alle fylkeskommuner er med
 • Totalt 142 tiltak som er med i programmet
 • De fleste tiltak er på barn og unges arenaer; skole, barnehage, fritid
Oversikt over alle tiltakene finnes på nettsiden forebygging.no 
 
 

Om folkehelseprogrammet i Alta kommune 

Organisering av prosjektet: 

 • Folkehelsekoordinator er prosjektleder 
 • Styringsgruppe er ledermøtet til kommunalleder oppvekst og kultur 
 • Arbeidsgruppen er tverrfaglig sammensatt, og har medlemmer fra avdeling for samfunnsutvikling, tjenesteområde oppvekst og kultur, tjenesteområde helse og sosial: 
  • Gjermund Pleym Wik, folkehelsekoordinator (prosjektleder) 
  • Anita Alice Jensen, rådgiver oppvekst
  • Tone Dervo, avdelingsleder helsesykepleiertjenesten
  • Anita A. Thomassen, styrer i Sentrum barnehage
  • Kristin Tørum, helsekonsulent 

Status folkehelseutfordringer for barn og unge i Alta: 

 • Lavere andel trivsel
 • Flere rapporterer om økt ensomhet
 • Større andel som melder om mobbing
 • Større andel frafall videregående skole 
 • Flere tilfeller av psykiske symptomer og lidelser, spesielt blant yngre grupper (15-29 år) 
 • Dårligere resultat innen regning og skriving.

Ved å styrke den enkelte elevs kompetanse og ferdighet på det emosjonelle planet tror vi dette vil medføre til mer positive resultater på indikatorene.  

Tiltak i Alta kommune: 

Livsmestringskurs:

Kurset tilbys ansatte i skoler og barnehager i Alta. Kurset legger vekt på det kognitive og følelsesmessige hos enkeltindividet, bli kjent med seg selv, økt empati/ sympati for andre – samt normalisere og gi erfaring rundt hverdagslige og utfordrende situasjoner. Målgrupper er barn og unge fra småtrinn til og med videregående. 

Gjennom livsmestringskurset skal barn og unge i Alta oppleve å få styrket sine evner innen konsentrasjon, oppmerksomhet,  emosjonsregulering og stresstoleranse. Vi har valgt tilbyderen «Drømmen om det gode» som har over 20 års erfaring, blant annet fra Sverige. De baserer kurset på 4 øvelser som omhandler stillhetsøvelser, vennlig berøring, refleksjon og meditativ gange. 

Tilbakemeldingen fra de som hittil har gjennomført er udelt positive.

Attraktiv møteplass:

Tiltaket omhandler å oppgradere, eventuelt etablere arenaer som er attraktive å samles i, med tilbud om ulike aktiviteter, som samtidig gir samhørighet og forebygger mistrivsel og ensomhet. Målgruppe er ungdom i alderen 13-17 år. Blant annet er det bevilget midler til Ungdommens hus for oppussing og gratis middag en gang pr uke. Fritidsklubben Kom Inn har mottatt midler for etablering av storskjerm med spillekonsoller for felles aktiviteter og sosialisering. For tiden arbeider vi også med Alta videregående skole med tanke på gratis/ rimelig middagsmåltid en gang pr uke, aktivitetstilbud på skolen på ettermiddagen, leksehjelp og et variert fysisk aktivitetstilbud. Alta kommune er vertskap for ca 200 borteboende elever på videregående som har behov for nettverk og innbydende møteplasser.