A A A

Folkehelsearbeid

Hva er folkehelsearbeid?

Komsatoppen 5.jpg

Folkehelse er definert i Folkehelseloven som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Arbeid med folkehelse omfatter hele samfunnets samlede innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, det som forebygger psykisk og somtaisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som påvirker helsen.

Forenklet sagt skal en kommune jobbe for at befolkningen skal klare å holde seg frisk lengst mulig. Dette omhandler både trivsel, sosiale og miljømessige forhold, bidra til å forebygge psykisk og somtaisk sykdom, sakde eller lidelse, m.m. (Fhl § 4). Dette skal skje gjennom lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. Som kommune skal vi også medvirke til at andre myndigheter og virksomheter ivaretar helsemessige hensyn. Kommunen skal også legge til rette for samarbied med frivillig sektor.

Kommunen skal ha en oversikt over positive og negative faktorer som kan virke inn på helsetilstanden.

Kommunale virksomheter skal lage egne tiltak som støtter opp under de valgte stategiene. Arbeidet skal evalueres i løpet av første kvartal 2019.

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema