A A A

Folkehelsearbeid i Alta kommune

topptur

Rådmannens lederteam er styringsgruppe for folkehelsearbeidet i Alta kommune. Folkehelsekoordinator utøver det praktiske arbeidet, det er i tillegg nedsatt en tverrsektoriell folkehelsegruppe 

Folkehelsekoordinator Alta kommune:
Gjermund Abrahamsen Wik er folkehelsekoordinator i Alta kommune. I tillegg har han funksjon som sykkelbykoordinator, følger opp kollektivsatsing og er kontaktperson for Finnmark friluftsråd.

Organisering av folkehelsearbeidet i Alta kommune:

 • Styringsgruppe
  1. Rådmannens lederteam
 • Folkehelsegruppe
  1. Gjermund Abrahamsen Wik, e- post: Gjermund.AbrahamsenWiik@alta.kommune.no
  2. Kristin Tørum, e- post: kristin.torum@alta.kommune.no
  3. Aase-Kristin Abrahamsen, e- post: Aase-Kristin.Abrahamsen@alta.kommune.no
  4. Koordinator frisklivssentralen, Evie Anita Einvik-Heitmann 
  5. Kommuneoverlege Peder Halvorsen
  6. Helsesykepleiertjenesten Tone Dervo
  7. Oppvekst/kultur Anita Alice Jensen
  8. Tekniske tjenester, Marit Wisløff
  9. Avdeling for samfunnsutvikling, Oddvar Konst, kommunalleder
  10. Avdeling for psykisk helse, Lise Lotte Lund Martnes
  11. NAV, Randi Østgård

Folkehelseutfordringer i Alta:
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), § 5 stiller krav om at alle kommuner skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.
Forskrift om oversikt over folkehelsen (folkehelseforskriften) gir konkrete krav til oversiktsarbeidet, samt at det skal være både løpende oversiktsarbeid samt krav om oversiktsdokument hvert 4. år

Folkehelseinstituttet utgir årlige folkehelseprofiler for kommuner og fylker


Innsatsområder for folkehelsearbeid i Alta 2019-2023
I henhold til folkehelseutfordringer i Alta kommune, er følgende innsatsområder prioritert:

 1. Psykisk helse
 2. Oppvekst og læringsmiljø
 3. Inaktivitet
 4. Barnefattigdom
 5. Vold og overgrep

Folkehelsearbeid i Alta - strategi og tiltaksplan
Folkehelsegruppen jobber med overordnede strategier, samt resultatmål for arbeidet.
Folkehelsearbeidet finansieres innenfor dagens driftsbudsjetter.
Folkehelsegruppa vil jevnlig rapportere til styringsgruppa (rådmannens lederteam).

Informasjon om folkehelse
Det er utarbeidet en powerpointpresentasjon om folkehelse:  Informasjon om folkehelse 

Skjema