A A A

Folkehelse i Alta

Skimann+p%C3%A5+topp+av+fjell
Kommunestyret har i møte 24.juni 2013 vedtatt oversikten over folkehelsen i Alta.

Kommunestyrets vedtak:

1. I henhold til Folkehelseloven §§ 4-7 vedtar kommunestyret oversikten over folkehelseutfordringene i Alta ”Folkehelse i Alta”, datert 07.05.13. Tiltaksdelen skal rulleres hvert år og hele planen rulleres hvert 4. år.

2. Det opprettes ny stilling som folkehelsekoordinator fra 2014, under forutsetning av at det gjøres en omprioritering av eventuelle ledige stillingshjemler i kommunen

3. Det bør avsettes budsjettmidler i samsvar med tilråding i planen slik at vi sikrer muligheter for motivering og mobilisering av frivilligheten samt sikre driftsmidler til formålet. Rådmannen vil i budsjettprosessen for 2014 foreslå innarbeiding av slike driftsmidler gjennom omprioriteringer.

4. Videreføring av Sykkelbyen Alta, og eventuelt fremtidige gåstrategiarbeid, legges inn under arbeidet til folkehelsekoordinatoren, etter utløpet av prosjektperioden for Sykkelbyen.

Skjema