A A A

Flyktninghelseteamet

 • Lover og forskrifter

  Dette er lovpålagte tjenester. Se:

  Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3 - Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester 

  Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Helsepersonelloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Forskrifter

  Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

  Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Kommunen skal selv sørge for at flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente får tilbud om helse- og omsorgstjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten.

  Flyktninghelseteamet har tre helsesøstre i tilsammen 2,3 % stilling og flyktningelege i 0,3 % stilling.

   

  Inger Lise Romsdal Helsesøster, 100 % stilling. Tlf:  78455438/ 46415332

  Janne Normann Helsesøster,  50% stilling.     Tlf: 78455429/46744883

  Ann Roarsen Helsesøster/ Faglig leder,  80% stilling. Tlf: 78455426/ 40468900

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

  Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med en tjeneste du får kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer
  474 86 882.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Flyktningehelsetjenesten
  Telefon:78455426
  Postadresse:Flyktningehelsetjenesten, Markvn. 31, 9510 Alta
  Besøksadresse:Alta Helsesenter inngang C, Markvn. 31, 9510 Alta
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2016-12-31