A A A

Finnmarksfondet – et solidarisk ”naturressursfond”

tomter
Regionrådet innkaller til ekstraordinært regionting i Hammerfest 22. mai for å få en presentasjon og drøfting av forslaget til Et solidarisk ”narturressursfond” for Finnmark. Til samme møte inviteres også medlemskommunenes formannskap.
#483170tomter

Etter initiativ fra flere av kommunene i Finnmark om utredning av et solidarisk petroleumsfond for Finnmark, fattet Fylkestinget i Finnmark 6. desember 2006 vedtak om at det skulle utredes en modell hvor vertskommunen for ilandføringsanlegg for olje- og gass beholder en andel av eiendomsskatten av nye petroleumsinstallasjoner, mens det resterende går inn i et fond som alle kommuner i Finnmark kan dra nytte av. Fylkestinget forutsatte i sitt vedtak at ”disse kommunene også har innført samme eiendomsskatt”. Saken ble også fulgt opp med vedtak i KS Finnmark og bla i Vest-Finnmark Regionråd. 

I vedtak 8. mars 2007 besluttet Fylkesmannen i Finnmark å bevilge midler til en slik utredning. Nærværende utredning er utført på oppdrag fra de tre regionrådene i Finnmark, Øst-Finnmark Regionråd, Vest-Finnmark Regionråd og Avjuvarri Urfolksregion.

Advokat ved Høyesterett Caroline Lund i advokatfirmaet Lund & Co DA har stått for utredningsarbeidet. Rapporten ble lagt fram i en presentasjon i Alta 8. april 2008 for representanter fra de tre regionrådene.

Vest-Finnmark Regionråd drøftet en oppfølging av saken i sitt møte i Honningsvåg den 9. og 10. april og trakk følgende konklusjoner:

  1. VFR innkaller regiontinget og alle formannskap/gruppeledere i de 7 medlemskommunene til et felles møte om saken. 
  2. Advokat Caroline Lund inviteres til møtet for å legge fram utredningen. 
  3. Det bestilles en konsekvensvurdering fra noen kommuner som kan legges fram i fellesmøtet.
  4. Administrasjonen følger opp saken.

Nå innkaller regionrådet til et fellesmøte mellom formannskapene i de 7 medlemskommunene og regiontinget. Møtet vil finne sted på Thon Hotel i Hammerfest 22. mai kl. 09.00 – 15.00.
Her vil advokat Caroline Lund gå gjennom utredningen og de forslag som ligger i utredningen. Videre vil det bli innlegg fra berørte kommuner som i dag har innført eiendomsskatt og fra kommuner som ikke har eiendomsskatt pr. dato. Gjennom innlegge håper vi å få fram noen foreløpige tanker mht konsekvensene og muligheten for den enkelte berørte kommune.

Skjema