A A A

Ferieråd fra Alta kommunes kriseledelse/Recommendations for Easter Holidays

p%C3%A5skeegg

Påsken nærmer seg og mange har spørsmål rundt det. Her kommer ferierådene fra kriseledelsen, basert på nasjonale anbefalinger. Easter Holidays is near and many people have questions how to behave. This is our recommendations, based on National advice.

 • Per dags dato har vi ingen smittede i Alta.
 • Cirka 60 personer melder seg daglig for testing.

Alle som kommer på påskeferie til Alta oppfordres til å teste seg ved ankomst eller så nært oppimot ankomst som mulig!

Ring vår koronatelefon på 913 90 344 for å avtale tid for testing. Telefonen er bemannet alle hverdager mellom klokken 08.00 og 15.00. Ring tidlig på formiddagen for testing samme dag.

Alta kommune har gjennom hele pandemien fulgt anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter. Det gjør vi fortsatt.

De har vært tydelige på sine anbefalinger for påskeferien: Hold deg i Norge, med mindre reisen er nødvendig.

Sosialt anbefales det å:

 • Unngå flere enn 10 sosiale kontakter i uken.
 • Unngå besøk av mer enn 5 personer i eget hjem. Dersom hjemkommunen din anbefaler å unngå besøk, bør du følge dette rådet, enten du er hjemme, på hytta eller annet sted.
 • Unngå overnattingsbesøk i påsken dersom du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av 1-2 faste venner.
 • Helst velge utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand, som serveringssteder, skistuer, varmestuer, lekeland, badeland og liknende. Du kan besøke alpinanlegg, men unngå trengsel.

Utover dette anbefaler kommuneoverlegene å følge smittevernrådene for den kommunen du kommer fra hvis du er på besøk i Alta.

Du må selvsagt følge alle smittevernråd som gjelder i Alta, men når du nettopp har ankommet fra en annen kommune, så tar du på mange måter med deg smitterisikoen fra den kommunen. Det betyr at:

 • De første 10 dagene av besøket her hos oss i Alta bør du også følge smittevernrådene for kommunen du kom fra. Hvis kjøpesenteret er stengt i kommunen du kom fra, så ikke gå på kjøpesenter her. Følg påbud og råd om munnbind som gjelder der du kommer fra. Kan dere ikke samles flere hjemme der du kom fra, så ikke gjør det her i Alta heller.

Smittesituasjonen i Norge er ustabil, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie på regjeringens hjemmeside. De er bekymret for konsekvensene hvis mange reiser og møter mange andre personer i påsken. De påpeker at de følger smittesituasjonen nøye og tiltakene kan bli endret på kort varsel.

Her i Alta er også kommuneoverlegene bekymret dersom det blir stor reiseaktivitet inn og ut av kommunen. Ett år med korona merkes godt for vårt lokale helsevesen. Dette, i tillegg til ustabil værsituasjon med stengte veier, gjør at vi ikke ønsker å havne i en situasjon der koronasyke pasienter trenger å komme seg til sykehus. Det vil påvirke vår akuttberedskap.

Til slutt oppfordrer vi arbeidsgivere å be ansatte om å teste seg dersom de melder seg inn syke med forkjølelsessymptomer. Vi har god testkapasitet.

Press Release from The Management of Crises

Easter Holidays is near and many people have questions how to behave. This is our recommendations, based on National advice.

 • Per March 16th Alta has no infections.
 • About 60 persons are tested daly.

All visitors on Easter Holidays in Alta are encouraged to be tested at arrival or as close to arrival as possible.

Call our corona phone 913 90 344 to get a day and time for testing. The phone is available daily from 8 am to 3 pm. Call early in the morning to be tested the same day.

Alta Municipality has throughout the pandemic followed the recommendations of the National health authorities. This is our daily obligations. They have been strict on the recommendations for Easter Holidays: Stay in Norway, except for necessary travel.

Socially we recommend:

 • Avoid more than 10 persons socially per week.
 • Avoid more than 5 persons visiting in own home. If your home community recommend no visitors, it is a must to follow this advice at home, in your cabin or elsewhere.
 • Avoid overnight stay during Easter if you arrive from a district with high infection and strict local measures. Kids and young people under age 20 and young people living alone, can have visitors overnight of 1 - 2 close friends.
 • Only outdoor activities are recommended. Avoid places where many people are present and where distance is impossible, like restaurants, after ski locations, play grounds, swimming pools, etc. You can visit ski resorts/«alpinanlegg», but keep distance.

Besides the Chief Physicians recommend that you follow the infection measures for the municipality you travel from, if you are on a visit in Alta.

You must of course follow the infection measures of Alta. But on arrival from another municipality, you bring with you the risk of infection from that location. This implies:

 • For your first 10 days you must follow the infection measurer from your home municipality. If your home shopping senter is closed, do not visit our shopping senter. Follow restrictions and advice of face mask which applies where you travel from. If you have restrictions of visitors in your home, in your home community, don’t do that in Alta either.

The infection situation in Norway is unstable, our Minister of Health, Bent Høye, announce at the Home Page of our Government. They are worried of the consequences if many persons travel a lot and of meeting of many people during Easter. The Government have a focus on the infection situation, measures can be changed on short notice.

In Alta The Chief Physicians are worried if great travel activities in and out of the municipalities occur.

Our local health authorities are deeply affected with one year of Covid-19. In addition, unstable weather conditions with closed roads, make things difficult. We do not want a situation where corona infection patients need to get to hospitals.  And where this can not be done. This will affect our emergency capacity.

Lastly we encourage management in companies to ask employees to be tested if they feel sick with symptoms of cold. Our test capacity is good!

Skjema