A A A

Endringer i tobakkskadeloven - tobakksfri skoletid og røykfrie inngangsparti

informasjon

Tobakkskadeloven ble endret 1. juli. Det er nå lovbestemmelse om tobakksfri skoletid for alle elever i grunnskoler og videregående skoler. Det er også lovbestemmelse om røykfrie inngangsparti ved offentlige bygg samt offentlige og private helseinstitusjoner.

Endringer i tobakkskadeloven fra 1. juli 2014:

Tobakksfri skoletid

Alle elever får rett til et tobakksfritt miljø når det nå innføres tobakksfri skoletid. Både røyk og snus blir forbudt i skoletiden. For elevene gjelder tobakksforbudet både på og utenfor skolens område. For skolens ansatte gjelder forbudet i skolens lokaler og uteområde, men ikke utenfor skolens område. Det samme gjelder for ansatte i barnehager.

Også tobakksforbudet i barnehager omfatter alle typer tobakk, inkludert snus. Forbudet gjelder for både kommunale og private barnehager, inkludert familiebarnehager i private hjem. Formålet er at alle barn skal ha det samme vernet mot eksponering for tobakksrøyk, uavhengig av hvilken type barnehage de går i.

Det er skoleeier/rektor og barnehageeier/styrer som er ansvarlig for at forbudene håndheves. Regler om tobakksbruk skal inngå i internkontrollsystemene. Kommunene og Arbeidstilsynet fører tilsyn som tidligere.

Helsedirektoratet vil i forbindelse med skolestart sende ut informasjonsmateriell om lovendringen til bruk på skolene og i skolens digitale kanaler.

Slutte med røyk eller snus?
Helsedirektoratet har utviklet appen Slutta som et gratistilbud til ungdom. De kan også ta kontakt med skolehelsetjenesten eller fastlegen, eller ringe Røyketelefonen 800 400 85.

Tobakksfrie skoler og barnehager - informasjon fra Helsedirektoratet

Brev fra Helsedirektoratet til skoler, kommuner m.v. om tobakksfri skoletid

Røykfrie inngangsparti ved offentlige virksomheter og offentlige og private helseistitusjoner

Alle utendørs inngangspartier til offentlige virksomheter og inngangspartier til både offentlige og private helseinstitusjoner skal være røykfrie fra 1. juli.Rent praktisk innebærer forbudet at det må settes opp skilt som informerer om røykeforbudet og at alle askebegre må fjernes fra inngangspartiene.

Som etter dagens ordning er det eier eller leier av bygningen som har ansvar for at røykeforbudet overholdes, og kommunene har ansvar for å føre tilsyn.

Helsedirektoratet har laget skilt som kan skrives ut og henges opp

Røykerom fjernes
Adgangen til å opprette særskilte røykerom fjernes fra 1. juli. Enkelte unntak fra forbudet gjelder, slik som for institusjoner hvor beboerne har sine hjem, i petroleumsvirksomheten til havs og i inntil halvparten av overnattingsrommene på hoteller.

Selvbetjeningsforbud

Det innføres også et forbud mot selvbetjening av tobakksvarer. Det vil si at tobakksvarer ikke kan være direkte tilgjengelige for forbrukere, for eksempel fra butikkhyller eller kjøleskap. I praksis innebærer forbudet at alle tobakksvarer, inkludert snuskjøleskap, må være plassert innenfor kassene. Forbudet gjelder likt for alle typer tobakksvarer. Tobakkssurrogater og -imitasjoner, slik som e-sigaretter, omfattes også av selvbetjeningsforbudet.

Automater hvor varene er skjult og kjøper må henvende seg til kassen for å betale for varen/automatkortet med alderskontroll, er ikke omfattet av selvbetjeningsforbudet

Mer informasjon
www.helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk
 

 

 

 

 

Skjema