A A A

Elg i boligfelt

Elgfamilie

Hvordan lese elgens kroppssignaler.

Hvorfor går elgen inn i bygda?

Elgen er et skogsdyr som lever av lauv og urter. Vinterstid beiter den kvist av selje/vier, osp og rogn, og noe furubar. De samme beiteområdene og trekkveiene brukes år etter år. Kalven følger elgkua og lærer moras vaner.

Boligområdene brer seg ut over stadig større deler av det som engang var urørte natur- og landbruksområder. Tradisjonelle elgområder og trekkveier har blitt til boligfelter. Om vinteren gjør også snøforhold og næringssøk at flere dyr søker inn mot lavereliggende områder. Disse områdene er for en stor del bebygd. I slike tilfeller kan det oppstå situasjoner der menneske og elg kommer hverandre for nær.  

Er elgen farlig? Det er viktig å være oppmerksom på at elgen er et vilt dyr som kan forsvare seg og dermed kan være farlig. Før elgen eventuelt angriper, gir den normalt gjentatte advarsler og sier tydelig fra om at nå er du kommet for nær. En elgku med kalv kan være betydelig mer lettprovosert enn en okse  

UFORSTYRRET ELGUforstyrret+elg

Uforstyrret elg beiter ved bebyggelsen.

Ikke påkall elgens oppmerksomhet ved rop og skrik, snøballkasting eller ved å gå nærmere.

 

 

 

 

 

 

  OPPMERKSOM ELGOppmerksom%2C+til+nett

Elgen er oppmerksom på en fredsforstyrrer, den har ikke bestemt seg for om den skal flykte eller bli stående.

Legg merke til ørene og hodet høyt. Du bør ikke gå nærmere, men trekke deg unna. 50 meters avstand kan være for nær.

 

 

 

 

 

  AGGRESSIV OG FARLIG ELGAgressiv+og+farlig%2C+til+nett                                                    

Denne elgen er aggressiv. Legg merke til at den har reist bust, holder hodet lavt og ørene ligger flate.

Dette er farlig. Du bør fjerne deg så fort du kan. Elgen kan når som helst angripe.

 

 

 

 

  ELG SOM ANGRIPERAngrep%2C+bilde+il+nett

Situasjonen er livsfarlig og må for enhver pris unngåes.

 

DU KLARER IKKE Å LØPE FRA EN ELG!

 

 

            GODE RÅD

  • Pakk inn bærbusker og prydbusker. Velg vekster som ikke trekker til seg elg dersom du bor i et "elgutsatt" område. Kontakt miljø, park og idrett ved kommunen for råd.
  • Det er ingen grunn til å være redd elgen. Ha likevel respekt for den, husk at den er et vilt dyr.
  • Hold avstand. Når du oppdager elgen er det ingen grunn til å gå nærmere dersom det kan unngås, gå rundt eller vent. 50 meter kan være for nær.
  • Observer elgens kroppssignaler. Dersom den viser tegn til irritasjon er du for nær. Vær særlig oppmerksom på ku med kalv.
  • Unngå å provosere dyrene unødvendig. Ikke gjør "halvhjertede" forsøk på å jage elgen. Dette vil bare gjøre elgen enda mindre redd for mennesker. Ikke send hunden på elgen. Dette vil føre til  konfrontasjon mellom elg og hund og kan være farlig for hunden.
  • Vær oppmerksom på barns oppførsel overfor dyra. Fortell barna om riktig adferd.
  • Gi politiet beskjed dersom halvtamme elger blir stående i boligområdet over lengre tid.

Kontakttelefon elgproblemer:

Politiet:                     02800

 

Brosjyre om elg i boligfelt

Skjema