A A A

Eldrerådet i Alta kommune

Rådets sammensetning
Rådet består av 3 politisk valgte medlemmer med varamedlemmer, samt 4 brukerrepresentanter fra pensjonistforeninger eller andre organisasjoner eller foreninger som driver aktivt arbeid blant eldre. Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister.  
Rådets medlemmer velges for 4 år og valget skjer for hver valgperiode. 

Rådets mandat
Eldrerådet bygger på Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 01.01.92, rundskriv A-32/2007. Rådet er et rådgivende kommunalt organ og en del av det kommunale styringssystemet, jfr. kommunelovens § 2. 

Rådets funksjon er av rådgivende art. Rådet kan gi uttalelser til kommunen, statlige etater på kommunenivå og andre offentlige institusjoner og instanser i kommunen.  
Rådets saksområder:
•    saker som omhandler levekår for eldre som gruppe
•    økonomiplanen og årsbudsjettet etter kap. 8 i kommunelova
•    kommunal og regional planlegging etter kap. 7 - 12 i plan- og bygningslova
•    tiltak og planer i helse- og sosialsektoren – samhandlingsreformen
•    idretts- og kulturtiltak
•    boligbygging og reguleringssaker
•    samferdselssaker og kommunikasjonsplaner

Rådet kan ta opp egne saker som vedgår eldre i kommunen. 

Kontaktinformasjon
Telefon: 78 45 52 22 eller E-post: postmottak@alta.kommune.no 

Oversikt medlemmer i Eldrerådet
 

Skjema